BNN-VARA verlaagt salaris Giel Beelen

Het sa­la­ris van dj Giel Bee­len wordt ver­laagd nu hij niet meer de och­tend­s­how op 3FM pre­sen­teert. Dat valt op te ma­ken uit een ver­kla­ring die BNN-Vara gis­te­ren heeft uit­ge­ge­ven, na be­richt­ge­ving in De Te­le­graaf.

Vol­gens de krant ver­dient Bee­len een jaar­sa­la­ris van 560.000 euro en dat zou pas na 2018 wor­den aan­ge­past. Ka­mer­le­den re­a­geer­den af­keu­rend. Maar vol­gens BNN-Vara “wordt wordt bij ver­an­de­ren­de werk­zaam­he­den het be­taal­de be­drag zo snel als mo­ge­lijk aan­ge­past. De sug­ges­tie in De Te­le­graaf dat dat pas na 2018 zal ge­beu­ren is on­juist.”

Bee­len maakt van­af ja­nu­a­ri al­leen nog een ra­dio­pro­gram­ma op de vrij­dag-, za­ter­dag- en zon­dag­avond.

Staats­se­cre­ta­ris San­der Dek­ker (Me­dia) zei dat hij zich gis­ter­och­tend in zijn kof­fie ver­slik­te toen hij las wat Bee­len ver­dient. Hij kan zich voor­stel­len dat veel Vara-le­den dat de­den.

„BNN-Vara maakt pro­gram­ma’s met ons be­las­ting­geld. Dit soort exor­bi­tan­te sa­la­ris­sen pas­sen daar niet bij”, al­dus de VVD’er.

Voor het ma­na­ge­ment van in­stel­lin­gen die met over­heids­geld wor­den be­taald, geldt al een sa­la­ris­pla­fond, al­dus Dek­ker. „We zijn als ka­bi­net be­zig er­voor te zor­gen dat die re­gel voor alle me­de­wer­kers van alle pu­blie­ke or­ga­ni­sa­ties gaat gel­den. Dus ook voor pre­sen­ta­to­ren van de pu­blie­ke om­roep.”

Hij be­na­drukt dat be­trok­ke­nen na­tuur­lijk niet hoe­ven te wach­ten tot de nieu­we wet er is om fat­soen­lij­ker af­spra­ken te ma­ken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*