Bali film wint op Dutch Drone Festival

Met de film Beau­ti­ful Bali is Daan van Reijn de Pu­blieks­win­naar ge­wor­den van het Peu­ge­ot Dut­ch Dro­ne Film Fes­ti­val (DDFF).

In bios­coop Vue in Hil­ver­sum ont­ving hij dit week­ein­de de award uit han­den van ju­ry­voor­zit­ter Wie­be de Ja­ger (Dro­ne­watch). Zes ma­kers in ver­schil­len­de ca­te­go­rieën won­nen tij­dens de eer­ste edi­tie van het film­fes­ti­val een prijs met hun dro­ne­film.

“Er za­ten vi­deo’s tus­sen die con­cep­tu­eel sterk wa­ren, en waar­bij goed ge­bruik ge­maakt werd van dro­neshots. Dit is een veel­be­lo­vend be­gin van een tra­di­tie”, al­dus De Ja­ger.

Het Dut­ch Dro­ne Film Fes­ti­val is een ini­ti­a­tief van me­dia­on­der­ne­mer Frank du Mosch (The Broad­cas­ter) en Wie­be de Ja­ger van Dro­ne­watch.nl. Met het film­fes­ti­val wil­len zij de po­si­tie­ve mo­ge­lijk­he­den van dro­nes on­der­stre­pen en ta­lent op het ge­bied van dro­n­e­vi­deo sti­mu­le­ren. Deel­ne­mers was ge­vraagd om een kor­te vi­deo van maxi­maal vier mi­nu­ten in te zen­den. Daar­van moest min­stens de helft uit dro­ne-shots be­staan.

De bedoeling is dat het Dut­ch Dro­ne Film Fes­ti­val een jaar­lijks te­rug­ke­rend eve­ne­ment wor­dt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*