3FM wil weer jongerenmerk worden

Ra­dio­zen­der NPO 3FM be­gint vol­gen­de week met een ver­nieuw­de pro­gram­me­ring. Door on­der meer het ver­trek van een aan­tal dj’s moest de boel op de schop. De zen­der biedt van­af ko­men­de maan­dag aan zo­wel be­ken­de na­men als jong ta­lent een nieu­we plek op de ra­dio, maak­te zen­der­ma­na­ger Basyl de Groot gis­te­ren be­kend in Am­ster­dam.

Zo is de och­tend­s­how van­af ko­men­de maan­dag niet lan­ger in han­den van Giel Bee­len, maar staan de luis­te­raars voort­aan op met Do­mien Ver­schuuren (BNN). Tij­dens de lunch is door het ver­trek van Ti­mur Per­lin een nieuw duo van Mark van der Mo­len en Rá­mon Ver­koeij­en (BNN) te ho­ren en di­rect daar­na, tus­sen 14 en 16 uur, neemt Wij­nand Speel­man (KRO-NCRV) het stok­je over van Paul Rab­be­ring. Hij gaat naar NPO Ra­dio 2.

Ook de avond be­gint met een nieuw pro­gram­ma van dj San­der Hoog­en­doorn. In het week­end klin­ken nieu­we stem­men op de ra­dio, met on­der an­de­ren An­ge­li­que Hout­veen (KRO-NCRV) op de za­ter­dag- en zon­dag­och­tend. Bee­len blijft ove­ri­gens wel aan NPO 3FM ver­bon­den met een show op de vrij­dag-, za­ter­dag-, en zon­dag­avond.

In dit pro­gram­ma, ge­ti­teld ’On sta­ge’ (VARA), geeft hij nieuw ta­lent een po­di­um. ’On sta­ge’ is ook te vin­den op fes­ti­vals en con­cer­ten. In de nacht van za­ter­dag op zon­dag krijgt YouTu­ber Kaj van der Ree (BNN) een plek op de zen­der.

De ra­dio­zen­der kamp­te door het eer­de­re ver­trek van en­ke­le po­pu­lai­re dj’s met te­rug­lo­pen­de luis­ter­cij­fers. Vol­gens De Groot wil 3FM zich de ko­men­de tijd ont­wik­ke­len tot een vol­waar­dig jon­ge­ren­merk, door er niet al­leen op de ra­dio te zijn, maar ook via pod­casts, vlogs, play­lists en so­ci­al me­dia. „NPO 3FM is er voor nieuw ta­lent, zo­wel op zen­der als daar­bui­ten. Het zit in ons DNA. Wij in­spi­re­ren en la­ten ons in­spi­re­ren door onze luis­te­raars, kij­kers en vol­gers. Zij zijn vol­op de we­reld aan het ont­dek­ken. Veel jon­ge 3FM-dj’s zit­ten daar zelf ook mid­den­in. Sa­men gaan wij nieu­we avon­tu­ren aan.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*