Zodiak Nederland focused op serieuze programma’s

Jan Hendrik Smeenge in de gang met montage-units: ,,De Banijay Group is een fijne paraplu die ons volop bewegingsvrijheid geeft.’’

Wat aan de pro­duc­ties van Zo­di­ak Ne­der­land op­valt, is dat het zel­den gaat om en­ter­tain­ment om het ver­maak al­leen. Mee­stal zit er op zijn minst een se­ri­eu­ze kant aan, vaak nog veel meer diep­gang. Al­ge­meen di­rec­teur Jan Hen­drik Smeen­ge (45) knikt. ,,We ma­ken een breed sca­la aan pro­gram­ma’s en pro­duc­ties, maar het zwaar­te­punt ligt in­der­daad bij se­ri­eus. Wat mij be­treft is dat pri­ma.’’

Neem ’The ho­me­less ex­pe­rien­ce’ voor de EO, waar­in ac­teur Dra­gan Ba­ke­ma zich on­der­dom­pelt in de we­reld van dak­lo­zen. ,,Daar zijn we fan­tas­tisch trots op’’, zegt Smeen­ge. ,,Het stelt echt iets aan de kaak.’’ Voor nog­al wat op­hef zorg­de ‘Klo­nen: wens of waar­zin’ (Va­ra/BNN), waar­voor in Zuid-Ko­rea een Ne­der­land­se hond werd ge­kloond. In ’De ha­ven van Rot­ter­dam’ krijgt de kij­ker van­af ko­men­de zon­dag een kijk­je ach­ter de scher­men van die we­reld­ha­ven (te zien bij Dis­co­ve­ry). An­de­re voor­beel­den van Zo­di­ak-pro­duc­ties zijn de be­we­zen suc­ces­num­mers (bei­de al sinds 2001 op de buis) ’Je zal het maar heb­ben’ (BNN) en ‘Weg­mis­brui­kers’ (SBS). Al die pro­gram­ma’s val­len in de ca­te­go­rie ‘fac­tu­al’. Daar­naast maakt Zo­di­ak bij­voor­beeld de avond­s­how ’Het bes­te brein van Ne­der­land’ (Avro), stu­dio­pro­gam­ma ‘Undres­se­d’ (TLC) en re­a­li­ty­se­rie ‘Pe­ter Jan & Vir­gi­ni­a’ (RTL5).

Pas­san­ten
Twee jaar mag Smeen­ge zich nu het boeg­beeld van Zo­di­ak Ne­der­land noe­men. Zijn voor­gan­ger, Pe­ter Lub­bers, hield het op die stoel maar een jaar­tje uit. Smeen­ge: ,,Ach, uit­ein­de­lijk zijn we al­le­maal pas­san­ten.’’ Klinkt licht­jes fi­lo­so­fisch, ont­hecht.

Dat Smeen­ge in deze bran­che zou be­lan­den was be­paald geen uit­ge­maak­te zaak. Ge­bo­ren werd hij in het Drent­se Grol­loo, be­roemd ge­wor­den door de plaat ‘Groe­ten uit Grol­lo’ (met één o, 1967) van blues­for­ma­tie Cuby & the Bliz­zards. ,,Mijn moe­der ken­de ze’’, meldt hij. La­ter haal­de hij zijn pro­pe­deu­se En­gels en ging ver­der met Ame­ri­ka­nis­tiek en in­ter­na­ti­o­na­le be­trek­kin­gen. ,,Te­gen mijn ou­ders heb is des­tijds ge­zegd: ik ga werk vin­den dat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Op een ge­ge­ven mo­ment ging ik een sta­ge lo­pen bij de te­le­vi­sie. En ik ben er dus nooit meer weg ge­gaan.’’

De toe­komst van zijn be­drijfs­tak, hoe ziet hij die? Op­nieuw eni­ge dis­tan­tie. ,,Het eer­lij­ke ant­woord is: dat we­ten we over een paar jaar. De tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling gaat zo snel, ei­gen­lijk zet­ten we da­ge­lijks wel een stap­je.’’ Toch ont­waart Smeen­ge ui­ter­aard wel trends. ,,An­de­re con­sump­tie van con­tent na­tuur­lijk, waar­door ver­dien­mo­del­len an­ders wor­den.’’ Ook zegt hij dat ‘pro­du­cen­ten va­ker di­rect naar mer­ken gaan, be­drij­ven ja, die wil­len hun ei­gen con­tant be­he­ren’. Zo maak­te Zo­di­ak on­der meer een be­drijfs­film voor de web­si­te van Vol­vo.

Dat zijn be­drijf deel uit­maakt van de gro­te Ba­nij­ay Group be­valt Smeen­ge in­tus­sen goed. ,,We krij­gen vol­op be­we­gings­vrij­heid. De geest bin­nen de Ba­nij­ay Group is ge­richt op on­der­ne­mer­schap, al heeft elk land wel zijn ei­gen ‘bud­get ran­ge’. Ze snap­pen op het hoofd­kan­toor in Pa­rijs heel goed dat ie­de­ren zijn ei­gen markt het bes­te kent.’’

Pa­ra­plu
De Ba­nij­ay Group er­vaart hij in de prak­tijk als ’een fij­ne pa­ra­plu met meer­waar­de’. Die meer­waar­de schuilt er bij­voor­beeld in dat Zo­di­ak Ne­der­land niet al­leen ei­gen pro­duc­ties be­denkt en ge­bruik maakt van wat klei­ne pro­du­cen­ten aan­dra­gen, maar ook kan put­ten uit de Ba­nij­ay-ca­ta­lo­gus. Dat boek­werk­je wordt elk half jaar ver­nieuwd. Per land staat daar­in keu­rig op een rij­tje wat de laat­ste gees­tes­kin­de­ren zijn van elk van de Ba­nij­ay-ves­ti­gin­gen. Zo kan Zo­di­ak Ne­der­land des­ge­wenst ge­bruik ma­ken van goe­de ideeën van col­le­ga’s in vijf­tien an­de­re lan­den – en om­ge­keerd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*