Ziggo Sport start morgen op Mediapark

In tien stappen naar de montage
Zig­go Sport komt mor­gen in een wal­hal­la te­recht om sport­te­le­vi­sie te ma­ken. De sport­zen­der ver­huist dan van een klei­ne stu­dio, aan het Am­ster­dam­se Ko­nin­gin Wil­hel­mi­na­plein, naar een enor­me kan­toor- en werk­ruim­te van twee ver­die­pin­gen in het pand van het fa­ci­li­tai­re be­drijf NEP The Ne­ther­lands. Zig­go Sport gaat ook ge­bruik­ma­ken van een te­le­vi­sie­stu­dio van 600 m2, waar­in de al­ler­laat­ste tech­no­lo­gi­sche hoog­stand­jes op ge­bied van te­le­vi­sie te vin­den zijn. Zig­go Sport en NEP slo­ten vo­rig jaar een over­een­komst om sa­men te wer­ken aan de uit­zen­din­gen van Zig­go Sport. Een ge­sprek met Will Moe­rer, vice pre­si­dent van Zig­go Sport en Mi­chiel van Duij­ven­dijk, CEO NEP The Ne­ther­lands.

„Ik krijg het kan­toor met het mooi­ste uit­zicht op het Me­dia­park”, zegt Will Moe­rer uit­kij­kend op het Ne­der­lands In­sti­tuut van Beeld en Ge­luid en de Joost den Draaij­er­ro­ton­de. Van­af half ja­nu­a­ri zal het Zig­go Sport kan­toor aan de bui­ten­kant wor­den ver­rijkt met enor­me led-bill­boards, in de huis­stijl van de zen­der, waar­door bij de in­gang van het Me­dia­park met­een dui­de­lijk wordt dat het een nieu­we be­wo­ner heeft. „We ko­men van­uit een Am­ster­dam­se stu­dio waar ei­gen­lijk geen te­le­vi­sie ge­maakt hoor­de te wor­den. Een klei­ne stu­dio, klei­ne re­dac­tie­ruim­tes en oude ap­pa­ra­tuur. Oneer­bie­dig ge­zegd heb­ben we, met veel be­per­kin­gen, lan­ge tijd hout­je-touw­tje te­le­vi­sie moe­ten ma­ken. Een voor­beeld van hoe din­gen be­gon­nen te knel­len was het ma­ken van onze talk­show waar­bij we, qua ruim­te, met moei­te vijf man aan een ta­fel kre­gen. De ruim­te bleek ook niet ge­schikt om met vol­doen­de ca­me­ra’s de hoe­ken te ma­ken die no­dig zijn om men­sen goed in beeld te bren­gen. Onze re­gis­seur werd hier he­le­maal gek van.”

Ka­be­laar

Zig­go is van ouds­her een dis­tri­bi­teur van te­le­vi­sie, ra­dio en in­ter­net; in de volks­mond ook wel een ka­belaar ge­noemd. Te­gen­woor­dig is Zig­go, ver­ge­lijk­baar met om­roe­pen zo­als de Vara, Avro, Tros, een com­ple­te zen­der ge­wor­den. “Zig­go wil zich ont­wik­ke­len als en­ter­tain­ment­be­drijf”, zegt Moe­rer. “Zig­go Sport is hier een on­der­deel van deze stra­te­gie. ‘Pep­talk’, onze talk­show met pre­sen­ta­tor Jack van Gel­der en si­de­kick Frank Even­blij, die op maan­dag­avond wordt uit­ge­zon­den, wordt door ve­len ge­zien als een pro­gram­ma dat er nog niet was. Dat er meer­de­re spor­ters aan ta­fel, om­ringd door pu­bliek, aan ta­fel dis­cus­sië­ren over al­ler­lei spor­ten – meer dan al­leen voet­bal – is nieuw. Bij de ont­wik­ke­ling van onze talk­shows heb­ben we, na­tuur­lijk, met een schuin oog ge­ke­ken naar suc­ces­vol­le pro­gram­ma’s zo­als DWDD.”

Op de be­ga­ne grond van het NEP-ge­bouw is te­le­vi­sie­stu­dio 11 te vin­den, die half ja­ren zes­tig werd ge­bouwd, als on­der­deel van het stu­dio­cen­trum – dat de ba­sis vormt van het Me­dia­park (vroe­ger Om­roep­kwar­tier ge­noemd).

“U­niek is dat deze te­le­vi­sie­stu­dio’s nog steeds vol­doen, ze zijn des­tijds su­per deug­de­lijk ge­bouwd.” Voor Moe­rer speel­de de his­to­rie van de stu­dio’s za­ke­lijk geen rol om naar het Me­dia­park te wil­len ver­hui­zen. „Wij heb­ben nu de mo­ge­lijk­he­den om uit te brei­den, iets dat er­gens an­ders niet kan.”

Uit­zend­straat

Moe­rer zegt dat de ver­hui­zing naar Hil­ver­sum ook het ge­volg is van de am­bi­tie van Zig­go Sport. „In 2016 heb­ben wij een ten­der uit­ge­schre­ven op zoek naar be­te­re fa­ci­li­tai­re- en tech­ni­sche voor­zie­nin­gen. Na ge­sprek­ken met vier par­tij­en is een sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het fa­ci­li­tai­re be­drijf NEP. Onze wens was om met een par­tij in zee te gaan die al­les voor ons kon doen bij het ma­ken van onze te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s; van stu­dio tot uit­zend­straat. NEP kon dit vol­gens ons het bes­te.”

De vice-pre­si­dent van Zig­go Sport zegt dat het kan­toor­per­so­neel van­af 12 ja­nu­a­ri ook al­le­maal op het Me­dia­park zit. „Ze ko­men nu bo­ven de stu­dio­vloer, waar­bij ze meer het ge­voel krij­gen bij Zig­go Sport te ho­ren.”

De stu­dio­vloer is, langs re­dac­tie­ruim­tes, spreek­cel­len van ver­slag­ge­vers en mon­ta­ge­ruim­tes, van­af de re­dac­tie op de eer­ste ver­die­ping met een paar trap­tre­den te be­rei­ken. Van Duij­ven­dijk: “Zig­go wil­de graag al­les bij el­kaar heb­ben. Een re­dac­teur kan in tien stap­pen naar de mon­ta­ge lo­pen.”

Mi­chiel van Duij­ven­dijk noemt de tech­niek vol trots Sta­te of the Art, ner­gens in Ne­der­land zijn deze tech­ni­sche hoog­stand­jes te vin­den. NEP in Hil­ver­sum neemt een lei­dend po­si­tie in de we­reld in als het gaat om de ont­wik­ke­ling van nieu­we te­le­vi­sie­tech­nie­ken. Moe­rer: „NEP kan tech­nisch al­les aan wat Zig­go Sport ver­langt, in het ma­ken van onze sport­uit­zen­din­gen.”

Ver­ha­len­fa­briek

„De komst van Zig­go Sport is ‘zeer be­lang­rijk’ voor de ge­meen­te”, zegt me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger in een re­ac­tie. “E­ner­zijds om­dat het onze in­no­va­tie­kracht op het ge­bied van di­gi­ta­le con­tent ont­wik­ke­ling sti­mu­leert, an­der­zijds om­dat het er­voor zorgt dat ont­wik­ke­lin­gen ook van­uit de par­ti­cu­lie­re sec­tor wor­den ge­sti­mu­leerd. De be­trok­ken­heid van­uit Zig­go be­wijst maar weer eens dat het vak­man­schap voor het ma­ken van ver­ha­len nog al­tijd in de ver­ha­len­fa­briek van Ne­der­land ligt. Het de­cor voor die ver­ha­len is met de mo­der­ne tech­niek te­gen­woor­dig over­al te ha­len en dat ge­beurt te­recht dan ook steeds meer, bij­voor­beeld van­uit Am­ster­dam (het Leid­s­eplein is net iets me­di­a­mie­ker dan het sta­ti­ons­plein van Hil­ver­sum). In de ont­wik­ke­ling van het am­bacht van het ma­ken van beeld en ge­luid is Ne­der­land nog steeds zeer voor­aan­staand in de we­reld. Dat am­bacht vindt plaats in de Am­ster­dam Me­dia Val­ley waar­in Hil­ver­sum het klop­pend hart is. ”

Jae­ger zegt dat er sinds ja­nu­a­ri 2016 er een over­een­komst is tus­sen Zig­go en de ge­meen­te Hil­ver­sum. „Het gaat om een in­ves­te­ring van ge­mid­deld 1 mil­joen euro per jaar, als aan­vul­ling op het in­ves­te­rings­pro­gram­ma van de ge­meen­te op het ge­bied van me­dia van te­vens en­ke­le mil­joe­nen per jaar. Na­dat deze sa­men­wer­king goed op­ge­start was bleek een huis­ves­tings­kwes­tie bij Zig­go Sport te spe­len. Mede dank­zij de in­ten­sie­ve sa­men­wer­king tus­sen Zig­go en de ge­meen­te koos Zig­go Sport voor Hil­ver­sum.”

Jae­ger zegt af­slui­tend dat het in­ves­te­rings­pro­gram­ma de vol­gen­de meer­ja­ri­ge pro­jec­ten om­vat; gra­tis wifi-net­werk in het cen­trum en op het me­dia­park, met al­ler­lei nieu­we en ex­pe­ri­men­te­le toe­pas­sin­gen en con­tent, en spon­so­ring van drie eve­ne­men­ten (Open Stu­dio Da­gen, Scen­ecs Film­fes­ti­val, Du­dok in Con­cert). Voor (Me­dia) On­der­wijs een Zig­go lec­to­raat Sport en Me­dia aan de Hil­ver­sum Me­dia Cam­pus, alle la­ge­re school leer­lin­gen krij­gen co­deer en pro­gram­meer les via het Co­der­do­jo pro­gram­ma, op en­ke­le scho­len wordt geëx­pe­ri­men­teerd met di­gi­taal on­der­wijs via iPads en een bij­dra­ge aan het Ta­lent De­vel­op­ment pro­gram­ma van Hil­ver­sum Me­dia Cam­pus.”

Foto: Will Moerer van Ziggo Sport (links) en Michiel van Duijvendijk van NEP The Netherlands in de nieuwe studio. STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*