Vacature: Lid van Raad van Toezicht (NLPO)

Vanwege het verlopen van de maximale zittingstermijn zoekt de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen een nieuw lid van de Raad van Toezicht, met als aandachtsgebied lokale omroepen. Interesse? Bekijk deze vacature en reageer!

Over de NLPO

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting verenigt en vertegenwoordigt de belangen van de ruim 230 lokale publieke media-instellingen in Nederland en ondersteunt hen bij de professionele ontwikkeling en uitvoering van de lokale media-opdracht. Bij de stichting, gevestigd in Hilversum, werken 13 personen. 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de NLPO. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en ziet erop toe dat de directeur-bestuurder bestuurt conform de doelstelling van de stichting. 

In statuten en een reglement is vastgelegd hoe de Raad van Toezicht werkt en welke besluiten hij neemt. De Raad stelt onder meer de jaarrekening vast en keurt het door de directeur-bestuurder vastgestelde beleid, de begroting en het bestuursverslag goed. De Raad staat het bestuur bovendien terzijde en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De Raad komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast legt de Raad jaarlijks twee werkbezoeken af en overlegt minimaal eenmaal per jaar met het College van Omroepen, het statutair adviesorgaan van de stichting waarin alle bij de stichting aangesloten lokale publieke omroepen zijn vertegenwoordigd. De leden van de Raad zijn zo veel mogelijk aanwezig bij evenementen die de NLPO organiseert. 

De Raad ambieert in zijn samenstelling niet alleen spreiding ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden maar ook ten aanzien van gender, leeftijd en cultureel diverse achtergronden.

Functie-eisen

Gelet op het aandachtsgebied en de achtergrond, kennis en competenties van de overige leden van de Raad van Toezicht, is de NLPO op zoek naar een mediaprofessional met het volgende profiel:

  • Je hebt affiniteit met de publieke omroepsector en de doelstellingen van de lokale publieke omroep.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring als bestuurder of medewerker van een (lokale) omroep.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met marketing en/of communicatie.
  • Je hebt een voor de stichting en de publieke omroepsector functioneel netwerk.
  • Je bent bekend met ontwikkelingen in de (lokale) mediasector en op het gebied van nieuwe media.
  • Je onderschrijft het doel, de ambities en de taken van de stichting en de manier waarop die vertaald worden in (meerjaren)beleid.
  • Je bent in staat, ook qua beschikbare tijd, het werk van de stichting en het bestuur kritisch te volgen en te controleren en de directeur-bestuurder met advies bij te staan.
  • Je bent een teamspeler en houdt rekening met de andere betrokkenen binnen de Raad en binnen de NLPO, maar weet zo nodig ook een eigen positie te kiezen.
  • Je onderschrijft de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep (2021).

We verwachten verder dat je onafhankelijk kunt bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en dus geen tegenstrijdige belangen hebt. Zo kun je geen lid van de Raad van Toezicht zijn als je lid bent van het College van Omroepen van de NLPO; je lid bent van een orgaan van, of een dienstbetrekking hebt bij een commerciële of publieke media-instelling; je lid bent van een van beide Kamers der Staten-Generaal; je een dienstbetrekking hebt bij een ministerie, of bij een dienst of instelling vallende onder de verantwoordelijkheid van een minister, die een relatie heeft met de lokale publieke media sector; je financiële of andere belangen hebt bij bedrijven of instellingen en/of een nevenfuncties vervult bij een bedrijf of instelling waardoor je onafhankelijkheid in het geding kan komen.

Lees hier het volledige profiel. 

Benoeming en bezoldiging

Het College van Omroepen heeft voor deze vacature binnen de Raad van Toezicht in eerste aanleg het exclusieve recht van voordracht tot benoeming. De benoeming vindt uiteindelijk plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht, niet zijnde de voorzitter, ontvangt een bezoldiging die voor 2023 is vastgesteld op een bruto bijdrage van € 3.720 per jaar. Deze bijdrage wordt jaarlijks aangepast aan het door het CBS vastgestelde indexcijfer voor contractuele loonkosten voor de overheid.

Heb je interesse?

Geïnteresseerde personen kunnen hun motivatiebrief en CV sturen aan cvo@nlpo.nl ter attentie van de secretaris van het College van Omroepen NLPO, de heer F. van Willigen. De reactietermijn sluit op 15 juli 2023 om 12 uur. De eerste selectiegesprekken zullen vermoedelijk vanaf september worden gepland. Het streven is om de procedure voor het eind van het jaar af te ronden. Voor inhoudelijke vragen over de functie en het werk van de Raad van Toezicht kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer. P. Luijten, paulluijten@xs4all.nl. Het volledige profiel van de vacature is te vinden op de website van de NLPO (www.nlpo.nl) evenals de statuten en het huishoudelijk reglement.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*