TVCollege wil mensen vanuit een ander perspectief laten kijken

,Veel ont­staat uit nood­zaak”, con­sta­teert An­dries Kooi­j­man ter­loops. Zo be­gon hij ook met zijn TVCol­le­ge. Hij zag dat tech­ni­sche din­gen in de prak­tijk niet klop­ten, of hoe men­sen bij au­di­ties wer­den af­ge­brand zon­der dat ze een fai­re kans kre­gen zich­zelf te la­ten zien. ‘Geef men­sen lie­ver voor­ken­nis’, vond Kooi­j­man.

Daar­mee is hij nu al zes­tien jaar be­zig. Op al­ler­lei plek­ken ziet hij werk van voor­ma­li­ge pu­pil­len op­dui­den. ,,Zelf heb ik een he­kel aan stop­con­tac­ten die hin­der­lijk in beeld ko­men. Weg met die var­ken­s­neu­zen. Laatst zag ik op­na­mes waar­bij die zorg­vul­dig bui­ten beeld wa­ren ge­hou­den. Hé, dacht ik, dat moet er een van mij zijn.’’

Be­lang­stel­ling voor ver­ha­len en beel­den had Kooi­j­man al als jo­chie. ,,Ik wil­de graag ver­ha­len ver­tel­len, deed ook mee aan het school­to­neel. La­ter was ik lid van de film­club in Hui­zen. De mees­te le­den wa­ren 60-plus, ik pas 12.’’

Vóór hij zich zet­te aan het door­ge­ven van ken­nis, dom­pel­de Kooi­j­man zich­zelf eerst on­der in de prak­tijk. ,,Mijn roots lig­gen bij het RTL-pro­gram­ma ‘Te­lekids’. Daar deed ik eerst scha­kel­tech­niek, daar­na de re­gie.’’ Ook aan ’RTL Nieuws’ was hij ver­bon­den, ter­wijl hij SBS hielp ‘Hart van Ne­der­land’ op te zet­ten. Scha­kel- en re­gie­klus­sen doet hij soms trou­wens nog steeds, maar het groot­ste deel van zijn aan­dacht gaat in­mid­dels naar het op­lei­den van an­de­ren.

,,Als je er­gens aan be­gint, wil je het liefst een ’tu­tor’ heb­ben”, of­wel een ou­de­re vak­ge­noot die je op weg helpt. ,,In­hou­de­lijk heb ik dat zelf ge­mist. Het gaat om een be­paald in­zicht en het is be­lang­rijk dat je je­zelf kunt toet­sen, dat je je ei­gen pijn­pun­ten leert zien. En je wilt toch blij­ven le­ren.’’

Dat laat­ste ver­klaart waar­om niet al­leen be­gin­ners zich tot Kooi­j­mans TVCol­le­ge wen­den, maar ook men­sen tot wel 50 jaar. ,,Die laat­ste groep zijn vaak om­scho­lers, maar een an­der deel van de men­sen die hier ko­men werkt al bij om­roe­pen, uit­een­lo­pend van EO en BNN tot SBS.’’

Bij TVCol­le­ge aan de Hil­ver­sum­se Gijs­brecht kun­nen ze zich in van al­les en nog wat be­kwa­men. In re­gie en do­cu­me­na­tai­re ma­ken, in pre­sen­ta­tie, ca­me­ra en het werk van een cam­jo (ca­me­ra­jour­na­list), om een paar voor­beel­den te noe­men. Wij­zend op de gro­te ta­fel waar­aan we zit­ten te pra­ten: ,,Hier ge­beurt van al­les. Soms moe­ten men­sen bij­na in hun broek pie­sen van het la­chen, maar hier heb­ben ook wel men­sen zit­ten hui­len.’’ Par­don? Kooi­j­man legt uit dat dat laat­ste wel eens ge­beurt bij de op­lei­ding do­cu­men­tai­re ma­ken. ,,Een do­cu­men­tai­re kost veel tijd, je kunt er wel twee of drie jaar mee be­zig zijn. De kern van wat je dan wilt ver­tel­len komt uit­ein­de­lijk uit je­zelf. Dat be­te­kent diep­gra­ven­der zoe­ken naar je­zelf dan bij an­de­re op­lei­din­gen.’’ En daar­bij rolt dus wel eens een traan.

Het prak­tijk­on­der­wijs – mee­st­al ’s avonds, soms ook ’s mid­dags – or­ga­ni­seert Kooi­j­man in klei­ne groe­pen van zes (bij re­gie) tot acht men­sen (an­de­re rich­tin­gen) ’al laat ik van­we­ge de con­tunuï­teit soms wel eens een groep van vier men­sen van start gaan’. Daar­naast or­ga­ni­seert hij al vijf jaar kor­te, in­ten­sie­ve ‘sum­mer schools’. ,,Dat ge­beurt drie keer per zo­mer. Dan is het vijf da­gen ach­ter el­kaar echt knal­len.’’

Voor alle scho­lingstrac­ten geldt: ,,We le­ren men­sen an­ders naar de we­reld te kij­ken, van­uit een an­der per­spec­tief. We ge­ven men­sen hand­vat­ten die no­dig zijn om een goed pro­duct te ma­ken.’’ Zon­der gê­ne meent Kooi­j­man dat dat ’een hoop suc­ces­ver­ha­len op­le­vert, we heb­ben een heel goe­de naam’.

Dream Team Television / TV College
Met anderen richtte Andries Kooijman (48) in 1995 Deam Team Television in Bussum op als vof. In 2001 verhuisde het bedrijf naar Hilversum, een jaar later werd het handelsmerk (en activiteit) TVCollege gelanceerd. De vof werd omgezet in een eenmanszaak. Voor de opleidingen zet Kooijman twaalf á dertien freelancers uitde beroepspraktijk in. De omzet varieert tussen de een en drie ton per jaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*