Seminar over gevaren beautyvlogs

Beeld en geluid Hilversum houdt donderdagavond een seminar over de invloed van beautyvloggers op tienermeisjes.

Vlog­gers zijn de nieu­we pop­ster­ren. Jon­ge­ren spen­de­ren ge­mid­deld elf uur per week op You­tu­be, een groot deel van de tijd be­ste­den ze aan be­kij­ken van beau­ty­vlogs. Film­pjes waar­in ‘des­kun­di­gen’ make-up tips en trics ge­ven. Hoe groot de in­vloed van deze vlog­gers op het le­ven van jon­ge­ren is, wordt don­der­dag­avond dui­de­lijk op het se­mi­nar ‘You­tu­be, jon­ge­ren en schoon­heids­ide­a­len’ in Beeld en Ge­luid in Hil­ver­sum. De avond is spe­ci­aal voor ou­ders en haakt aan bij de ex­po­si­tie Let’s You­tu­be.

Te­wat­ha Mul­ler, ex­pert ‘Digitale Jeugd­cul­tuur en Vlogs­’ bij Bu­reau jeugd en Me­dia, neemt ou­ders mee in de we­reld van beau­ty- en fas­hi­on­vlog­gers. Wat is nu de aan­trek­kings­kracht van vlog­gers op je kind, wie zijn deze vlog­gers en hoe kun je met jouw kind in ge­sprek gaan over de in­vloed van vlogs op hun le­ven en keu­zes?

Ver­vol­gens zal Cla­ris­se van Gor­kom, een cog­ni­tief ge­drags­the­ra­peut, in­gaan op beeld­vor­ming en zo­wel de po­si­tie­ve als ne­ga­tie­ve ef­fec­ten van deze vlogs op jon­ge­ren be­spre­ken. Er is aan­dacht voor de in­vloed van voor­beeld­func­ties, on­ze­ker­heid, beïn­vloe­ding van re­cla­me, be­wust­wor­ding en zelf­beeld.

Klak­ke­loos

Vlog­gen is het nieu­we blog­gen. Voor­al beau­ty­vlogs zijn erg po­pu­lair on­der tie­ner­meis­jes. De beau­ty­vlog­gers la­ten zien wel­ke make-up zij ge­brui­ken en hoe je je het mooist kan op­ma­ken. ,,De jon­ge­ren zien de vlog­ger als gro­te zus en ne­men al­les klak­ke­loos van ze aan­”, ver­telt Te­wat­ha Mul­ler. ,,Als jouw fa­vo­rie­te vlog­ger een be­paal­de lip­pen­stift draagt wil jij die ook. Soms wor­den vlog­gers be­taald om be­paal­de make-up aan te prij­zen. Dat we­ten kij­kers vaak niet en ko­pen het zon­der zelf kri­tisch te zijn.”

De po­pu­lai­re vlog­ger Ma­scha Feoktisto­va (30), laat in één van haar film­pjes op haar You­tu­be­ka­naal Beau­ty­gloss haar lip­pen op­vul­len en botox in­spui­ten. Tie­ners kun­nen dit hier­door ‘nor­maal’ gaan vin­den of hou­den er een laag zelf­beeld aan over om­dat ze er zelf niet zo ‘mooi’ uit­zien.

Vol­gens Mul­ler we­ten veel ou­ders niets over vlog­gen en de in­vloed die ze heb­ben op hun kin­de­ren. Daar wil ze hen mor­gen­avond graag over ver­tel­len.

De avond wordt af­ge­slo­ten met een pa­nel­dis­cus­sie die ou­ders de tools geeft om in ge­sprek te gaan met hun kin­de­ren. Hier­bij zul­len Wilma Wes­ten­berg en Son­ny Mathu­ra, pro­fes­si­o­nals op het ge­bied van jon­ge­ren en me­dia, aan­schui­ven. Clai­re Si­mon, zelf een be­ken­de beau­ty­vlog­ger, zit ook aan ta­fel. Het pro­gram­ma wordt ge­leid door Bart Krull.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*