SBS wil weer volkse zender worden

Met on­der meer de Top­pers (con­cer­ten en een do­cusoap), de te­rug­keer van ’De smaak­po­li­tie’ met Rob Geus en een pro­gram­ma waar­in Den­nis van der Geest de we­reld rond­reist met tach­tig­ja­ri­gen, hoopt de nieu­we pro­gram­ma­di­rec­teur Rem­co van Leen van SBS6 weer een ech­te volks­zen­der te ma­ken.

„Er is spra­ke van wat ach­ter­stal­lig on­der­houd en daar­om ligt nu de fo­cus op ons vlag­gen­schip”, stelt Van Leen (voor­heen me­dia­di­rec­teur bij Avro­tros) an­der­hal­ve maand na zijn aan­tre­den. „SBS6 moet nog meer een po­si­tie­ve zen­der wor­den voor de ge­wo­ne man en vrouw. Steeds meer Ne­der­lan­ders heb­ben niets met po­li­tiek en dan be­doel ik niet al­leen de boze PVV-stem­mers. Men­sen die geen zin heb­ben om ’s avonds op de bank op­ge­voed te wor­den.”

„RTL denkt par­tij te moe­ten zijn in de pie­ten­dis­cus­sie. Dat ze een keu­ze ma­ken in hun pro­gram­ma’s, daar heb ik res­pect voor. Maar een voor­trek­kers­rol ne­men is iets an­ders. Ik vind dat het onze taak niet is. SBS be­paalt niet wat Ne­der­land moet vin­den. Het is de be­tut­te­ling waar veel men­sen geen zin in heb­ben. Daar moe­ten wij ver van­daan blij­ven.”

Toch is ‘volks’ geen ga­ran­tie op suc­ces: het SBS6-pro­gram­ma ’Oh oh be­si­tas’, met zwaar­lij­vi­ge Ha­ge­ne­zen, maak­te de ver­wach­tin­gen niet waar. „Er zijn al ge­noeg pro­gram­ma’s over af­val­len ge­weest en het had grap­pig moe­ten zijn, maar dat was het niet. Wat we nu op dins­dag doen, is ook niet goed: op NPO 1 ‘Op­spo­ring ver­zocht’, op RTL 4 ‘Ver­slaafd!’ en wij zen­den ‘Weg­mis­brui­kers’ uit. Al­le­maal pro­gram­ma’s die zich op de­zelf­de kij­kers rich­ten en als num­mer drie ver­lies je dan. Mis­schien dat een spel­le­tje of pa­nel­quiz daar be­ter werkt.”

Van Leen: „Ik wil van SBS6 geen twee­de Avro­tros ma­ken. Al be­die­nen SBS6 en ze­ker de voor­ma­li­ge Tros van ouds­her voor een deel het­zelf­de pu­bliek.” Dus straks geen Frans Bau­er, Jan Smit en een stel an­de­re Vo­len­dam­mers op 6? La­chend: „Ze ko­men niet al­le­maal.” Dan, se­ri­eus: „Ik heb in mijn hoofd een soort van niet-aan­vals­ver­drag. Toen An­dré Rieu van mijn over­stap hoor­de, vroeg hij of hij wel­licht mee moest gaan. Ik heb hem aan­ge­ra­den om bij de pu­blie­ke om­roep te blij­ven.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*