Sander Dekker: ‘Openheid uitgaven in Mediawet’

Staats­se­cre­ta­ris Dek­ker (Me­dia) wil dat de pu­blie­ke om­roe­pen open­heid gaan ge­ven over bij­voor­beeld sa­la­ris­sen van pre­sen­ta­to­ren, voet­bal­rech­ten en an­de­re uit­ga­ven be­taald met pu­bliek geld. Die ver­plich­ting wil hij op­ne­men in de nieu­we Me­dia­wet.

De pu­blie­ke om­roep is er niet hap­pig op dit soort ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie te ver­strek­ken. De jour­na­lis­tie­ke on­af­han­ke­lijk­heid zou er­door in het ge­ding kun­nen ko­men, luidt het ver­weer. Ook zou de info con­cur­ren­tie­ge­voe­lig zijn.

Aan het be­sluit van Dek­ker lig­gen ju­ri­di­sche on­der­zoe­ken ten grond­slag. De Eerste Ka­mer had daar­om ge­vraagd. De VVD-be­winds­man heeft drie ju­ris­ten de be­lan­gen van de pu­blie­ke om­roep en die van par­le­men­ta­riërs la­ten we­gen en toet­sen.

Be­ke­ken is wat er in ver­schil­len­de wet­ten staat over de jour­na­lis­tie­ke vrij­heid ener­zijds en over het recht van Ka­mer­le­den op in­for­ma­tie an­der­zijds. Twee van de drie ju­ris­ten zijn het eens: als de po­li­tiek dat wil, moet de pu­blie­ke om­roep met de bil­len bloot en ge­de­tail­leer­de fi­nan­ciële in­for­ma­tie op ta­fel leg­gen.

De top­sa­la­ris­sen van te­le­vi­sie­pre­sen­ta­to­ren en ra­dio-dj’s van pu­blie­ke om­roe­pen wor­den ove­ri­gens al aan­ge­pakt. Mi­nis­ter Plasterk (Bin­nen­land­se Za­ken) kon­dig­de dit eer­der al aan. Een wet waar­in de aan­scher­ping van de maxi­ma­le be­lo­ning wordt vast­ge­legd gaat bin­nen­kort naar de Raad van Sta­te.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*