Samenwerking tussen lokale mediabedrijven heeft meer tijd nodig

De lokale mediaorganisaties RTI Hil­ver­sum, Hil­ver­sumsNieuws, GooiTV, 6FM en RTV Noord-Hol­land ver­wach­ten in 2017 be­ter sa­men te wer­ken om de slag­kracht te ver­gro­ten.

Ruim een half jaar ge­le­den ont­stond het plan om bij lo­ka­le en re­gi­o­na­le ver­slag­ge­ving ge­bruik te ma­ken van el­kaars dien­sten. RTI-voor­zit­ter Henk Hoo­ge­veen merkt dat er tus­sen een am­bi­ti­eus plan en een ge­o­lie­de uit­voe­ring nog­al wat ver­schil zit. ,,Maar we zijn be­zig om dat voor el­kaar te krij­gen. Toch heb­ben we wat meer tijd no­dig dan ver­wacht.’’

Vol­gens Hoo­ge­veen heeft dat met ‘in­rich­tings­za­ken’ te ma­ken. ,,Bij­voor­beeld wel­ke in­houd je van el­kaar ge­bruikt en ook op wel­ke ma­nier je dat doet.’’ De RTI-voor­zit­ter denkt ook dat het ver­schil tus­sen een or­ga­ni­sa­tie met veel vrij­wil­li­gers en een com­mer­ciële par­tij zorgt voor een wat on­wen­nig be­gin. ,,Het is een am­bi­ti­eus plan, maar het doel is nog steeds de slag­kracht lo­kaal te ver­gro­ten.’’ Van een voor­tij­di­ge on­der­bre­king van de sa­men­wer­king is vol­gens Hoo­ge­veen geen spra­ke. ,,Dan had­den we dat ook al moe­ten la­ten we­ten, dat heeft met sub­si­die te ma­ken.’’

De krach­ten wor­den als al­les goed loopt dit jaar de­fi­ni­tief ge­bun­deld. Me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger hoopt de lo­ka­le me­dia ef­fec­tie­ver te la­ten wer­ken, zo­dat bij­voor­beeld lo­ka­le om­roep RTI en huis-aan-huis­krant Hil­ver­sumsNieuws van En­ter Me­dia geen dub­bel werk doen. ,,Als ie­mand er­gens wat over schrijft, is het ook mo­ge­lijk om wat te fil­men”, al­dus Jae­ger eer­der.

Ove­ri­gens blij­ven de be­trok­ken me­dia, on­danks de sa­men­wer­king, wel af­zon­der­lijk be­staan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*