Programmaleider FunX

FunX is een Nederlands publiek radiostation dat zich richt op jongeren (15-24 jaar) en jongvolwassenen (25-34 jaar) in de grote steden, met een nadruk op de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De zender draait een grote diversiteit aan muziekstijlen, waaronder r&b, hiphop, dance, latin, reggae, bollywood, arab en crossover stijlen uit Europa en andere delen van de wereld. 

FunX maakt maatschappelijk relevante onderwerpen bespreekbaar en houdt de jongeren in de grote steden op de hoogte van de nieuwste trends en het laatste entertainmentnieuws. FunX is “The Sound of the City” en wordt niet alleen gemaakt vóór jongeren maar vooral ook dóór jongeren. Ook behandelt de zender onderwerpen op haar eigen manier waarbij jongeren actief deelnemen aan de discussie via radio, internet en sociale media. Vanuit lokale redacties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gaan reporters de straat op om de mening van de luisteraars te peilen.

POSITIE VAN DE FUNCTIE IN DE ORGANISATIE

  • Ressorteert hiërarchisch onder het bestuur van Stichting FunX en werkt nauw samen met het Zendermanagement op het gebied van profilering van de zender en borging van de gezamenlijkheidsactiviteiten. 
  • Geeft hiërarchisch leiding aan de eindreactie, programmaredactie, internetredactie, beeldredactie en presentatie (dit alles zowel landelijk als lokaal). 
  • Werkt nauw samen met de Eindredacteur, Music Director, Sitemanager, Manager Bedrijfsvoering en Salesmanager. 
  • Maakt deel uit van het managementteam van FunX. De vacature is in eerste instantie voor de periode van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

AFDELINGSDOELSTELLING
Uitvoering geven aan de in het jaarplan geformuleerde doelen. 

DOEL VAN DE FUNCTIE
De Programmaleider is namens Stichting FunX verantwoordelijk voor het inhoudelijk onderhouden, optimaliseren en realiseren (inclusief het geven van een eindredactioneel oordeel) van de radioprogramma’s, toegewezen sites, sociale media, applicaties en publicaties.

De Programmaleider werkt in zijn functie nauw samen met het Zendermanagement, die namens de RvB NPO de eindverantwoordelijkheid voor het programmabeleid draagt. De programmaleider verleent ondersteuning aan de Manager Fondsenwerving en Bestuurszaken op het gebied van de lokale edities passend binnen de mediawet. 

Op middellange termijn het bewaken van de redactionele formule en het beleid binnen de kaders van het jaarplan. Leiden, stimuleren en entameren van ideeënvorming over inhoud en thema’s en lokale evenementen. Zorgen voor een efficiënte inzet van mensen en middelen in overleg met manager bedrijfszaken. Aansturen, coachen, beoordelen en ontwikkelen van de medewerkers. 

OPLEIDING EN ERVARING

  • HBO Communicatie/Marketing of Journalistiek of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring. Leidinggevende ervaring. 
  • Financieel sterk
  • Gewend te werken in een politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving.
  • Affiniteit met media in het algemeen en specifiek radio. 
  • Affiniteit met en kennis van product en jongeren  lifestyle/leefwereld waar bij FunX de nadruk ligt op de stedelijke cultuur. 

RESULTAATGEBIEDEN
Uitvoering programmabeleid 
Uitvoering programmabeleid verzorgd, zodanig dat een adequate uitvoering van een herkenbaar onderscheidend programma aanbod is gewaarborgd. 

Activiteiten
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de radioprogrammering door programmavoorstellen te doen; 
• Geeft vorm en inhoud aan het vastgestelde programmabeleid binnen de gegeven richtlijnen van het jaarplan; 
• Initieert periodiek overleg met de programma teams ten behoeve van de uitvoering van het programmabeleid en het programma aanbod binnen de gegeven richtlijnen van het jaarplan; 
• Draagt bij aan de totstandkoming en ontwikkeling van media en programma innovatie binnen de gegeven kaders van het jaarplan; 
• Draagt zorg voor een optimale uitvoering en kwaliteit van radioproducties, zowel op de korte als langere termijn; 
• Ondersteunt binnen de kaders van de Mediawet de Manager Fondsenwerving bij het ontwikkelen en realiseren van programmaconcepten voor de lokale edities en voert deze opdrachten zo nodig ook uit;
• Draagt zorg voor een goede inhoudelijke samenwerking met de landelijke publieke omroepen.

Radio en internet 
Radio- en internetcontent geproduceerd, zodanig dat deze binnen de gestelde deadlines gereed is en voldoet aan het gestelde jaarplan. 

Activiteiten
• Draagt de verantwoordelijkheid voor de redactionele inhoud van de radio- en internetprogramma’s en maakt content plannen; 
• Adviseert over de programmering aan het zendermanagement. 

Projectmanagement lokale evenementen 
Projectmanagement lokale evenementen uitgevoerd, zodanig dat deze tijdig, binnen het budget en effectief zijn uitgevoerd en zijn geëvalueerd. 

Activiteiten
• Vertaalt de eventstrategie in concrete activiteiten, acties en behartigt de belangen van alle betrokken partijen (artiesten, business partners en luisteraars etc.); 
• Stelt samen met het Zendermanagement de doelstellingen, budget, planning, uitvoering en benodigde middelen (locaties, materialen, communicatiemiddelen) voor lokale evenementen vast; 
• Draagt zorg voor de uitvoering van lokale evenementen; 
• Verzorgt de interne en externe communicatie naar alle partijen, zowel voor, tijdens als na het lokale evenement; 
• Draagt zorg voor evaluatie van elk lokaal evenement en beoordeelt of de vooraf gestelde doelstellingen behaald zijn. 

Processen en systemen 
Processen en systemen bewaakt en geoptimaliseerd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. 

Activiteiten
• Bewaakt in overleg met de Manager Bedrijfsvoering en de Eindredacteur, de inzet van faciliteiten, financiële en personele middelen en begroot deze; 
• Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de eigen afdeling; 
• Voert in overleg met de betrokkenen verbeteringen in de werkmethoden en procedures door. 

Aansturing medewerkers 
Medewerkers aangestuurd, zodanig dat zij de doelstellingen van hun werkzaamheden hebben > gerealiseerd. 

Activiteiten
• Geeft leiding door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren; 
• Stelt de afdelingsplanning op en zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting; 
• Houdt evaluatiegesprekken met medewerkers en verzorgt de bijbehorende verslaglegging. 

BELANGRIJKSTE COMPETENTIES VOOR DE FUNCTIE 

Besluitvaardigheid
• Spreekt zich uit, wanneer zij ergens een mening over heeft 
• Neemt een beslissing, wanneer een snelle beslissing nodig is 
• Neemt concrete beslissingen en communiceert deze duidelijk naar alle betrokkenen 

Leidinggeven
• Houdt nauw contact met het zendermanagement, stemt belangrijke zaken af en communiceert deze naar medewerkers binnen de afdeling 
• Schept zorgvuldig randvoorwaarden waarbinnen medewerkers kunnen werken 
• Coördineert werkzaamheden op vriendelijke, geduldige en gepaste wijze en speelt hierbij een coachende rol (instrueren, motiveren en delegeren) 

Oordeelsvorming
• Overziet grote hoeveelheden informatie en weet de samenhang en de grote lijnen te benoemen en verliest zich niet in details 
• Benoemt de consequenties van verschillende acties die kunnen worden ondernomen op basis van de beschikbare informatie 
• Voorziet problemen die in de toekomst kunnen ontstaan en anticipeert hier tijdig op 

Organisatiesensitiviteit
• Houdt bij beslissingen en acties rekening met de effecten op anderen buiten de eigen afdeling 
• Is op de hoogte van gebeurtenissen binnen andere delen van de organisatie en houdt daar op voorhand rekening mee 
• Neemt geen beslissing zonder het effect daarvan op de rest van de organisatie te hebben onderzocht 

Overtuigingskracht
• Legt helder uit waarom iets is gedaan of gedaan moet worden 
• Weet standpunten en argumenten goed onderbouwd te communiceren en anderen voor de eigen standpunten te winnen 
• Benoemt het gezamenlijk belang 

Plannen en organiseren
• Houdt zich niet alleen bezig met operationele activiteiten, maar houdt ook rekening met zaken die op middellange termijn spelen 
• Weet prioriteiten te stellen en plant ad hoc werkzaamheden soepel in 
• Weet risico’s in te schatten en neemt op het juiste moment preventieve maatregelen om problemen te ondervangen 

Resultaatgerichtheid
• Draagt zorg voor het behalen van de afgesproken resultaten door zich actief in te zetten voor de organisatie 
• Doet voorstellen om een effectieve en efficiënte aanpak te bevorderen en tracht deze voorstellen te realiseren 
• Hakt knopen door bij complexere problemen of situaties in overleg met het zendermanagement 

Samenwerken
• Moedigt anderen aan en waardeert hun input 
• Blijft meedenken en bijdragen leveren, ook wanneer hij daar geen direct eigen belang bij heeft
• Helpt anderen hun doelen te bereiken 

Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden. 
De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Graag ontvangen wij je sollicitatie – onder vermelding van ‘sollicitatie Programmaleider FunX’- vóór woensdag 4 maart 2015 t.a.v. Niels Wensing, secretaris Stichting FunX, Postbus 2, 1200 JA te Hilversum of per e-mail vacature@funx.nl 

Belangstellenden kunnen meer informatie over deze vacature inwinnen bij Marc Adriani, voorzitter van Stichting FunX. Telefoon: 035-6711407

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*