Plan voor Gooise streekomroep geklapt

De lo­ka­le om­roe­pen RTi Hil­ver­sum en 6FM (Hui­zen-BEL) ma­ken geen deel meer uit van de in­mid­dels ge­star­te Gooi­se streek­re­dac­tie. Door de deel­na­me van het com­mer­ciële En­ter Me­dia vre­zen zij dat de ‘dui­ding van de pu­blie­ke om­roep’ ver­lo­ren gaat.

De twee af­val­li­gen heb­ben nu een ei­gen plan ge­trok­ken en net als het an­de­re kamp – naast En­ter zijn dat GooiTV (Gooi­se Me­ren en Wij­de­me­ren), Ra­dio/TV Weesp en RTV Noord-Hol­land – een voor­stel in­ge­diend bij de ge­meen­te Hil­ver­sum. Dat is van be­lang, om­dat er bin­nen­kort een be­sluit komt over het toe­wij­zen van 375.000 euro sub­si­die voor meer ja­ren voor de Gooi­se streek­om­roep. Bei­de par­tij­en stel­len dat zij recht heb­ben op dat be­drag.

Wet­hou­der Wi­mar Jae­ger – sa­men met bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes de gro­te trek­ker ach­ter de streek­re­dac­tie om zo de lo­ka­le en re­gi­o­na­le jour­na­lis­tiek een im­puls te ge­ven – is op de hoog­te van de ont­wik­ke­lin­gen. Hij noemt het ar­gu­ment van RTi en 6FM om af te ha­ken ‘slecht en in deze tijd ach­ter­haald’, en stelt dat er el­ders in het land al meer van dit soort sa­men­wer­kin­gen plaats­vin­den. Toch hoopt hij dat bei­de kam­pen nog na­der tot el­kaar ko­men. Be­gin maart moet dui­de­lijk zijn waar het sub­si­die­be­drag (dat voort­komt uit de deal tus­sen Hil­ver­sum en Zig­go) naar­toe gaat. Sprei­ding van de 375 mil­le is wat hem be­treft geen op­tie.

Ove­ri­gens was er al een sa­men­wer­king tus­sen de ver­schil­len­de om­roe­pen en En­ter, maar dan aan de ‘ach­ter­kant’. De ver­schil­len­de re­dac­ties maak­ten hier­bij ge­bruik van el­kaars ko­pij en re­dac­teu­ren, maar brach­ten wel on­der hun ei­gen naam het nieuws. Zo werd het twee­we­ke­lijk­se in­ter­view met Broer­tjes op RTi ver­zorgd door een re­dac­teur van En­ter. Dat is nu (voor­lo­pig) ver­le­den tijd. Het eerst­vol­gen­de ge­sprek met de bur­ge­mees­ter van Hil­ver­sum is te zien op de lo­ka­le om­roep van Gooi­se Me­ren en Wij­de­me­ren.

Voor­zit­ter Ruud Bo­chard van GooiTV be­treurt het be­sluit van RTi en 6FM, maar be­na­drukt dat pu­bliek-pri­va­te sa­men­wer­kin­gen juist wor­den toe­ge­juicht. De in­hou­de­lij­ke bij­dra­ge van de com­mer­ciële uit­ge­ver is vol­gens hem bo­ven­dien aan ab­so­lu­te nood­zaak voor het jour­na­lis­tie­ke ni­veau. Bo­chard gaat er­van uit dat ‘zijn’ kamp het sub­si­die­be­drag krijgt, maar be­na­drukt daar­bij dat dit slechts een leu­ke start is. Voor een goe­de streek­re­dac­tie moet er ze­ker een half mil­joen per jaar bij. Waar dat be­drag van­daan moet ko­men is de vraag.

Voor­zit­ters Henk Hoo­ge­veen van RTi en Pie­ter Es­huijs van 6FM ont­ken­nen dat de deur voor een sa­men­wer­king de­fi­ni­tief op slot is. Toch be­na­druk­ken zij dat hun om­roe­pen (mo­ge­lijk nog met an­de­re par­tij­en) dé Gooi­se streek­re­dac­tie vor­men. Es­huijs noemt het ‘in­te­res­sant’ wan­neer Jae­ger de sub­si­die zal gun­nen aan een com­mer­ciële par­tij. We­l­is­waar be­seft hij dat er van­uit de po­li­tiek de wens is om nau­wer sa­men te wer­ken, maar te­ge­lijk zijn er al­ler­lei wet­ten die een pu­bliek-pri­va­te sa­men­wer­king na­ge­noeg on­mo­ge­lijk ma­ken. “Kijk, we zijn niet het bes­te jon­ge­tje van de klas, maar we gaan ook niet 200 ki­lo­me­ter per uur rij­den op de snel­weg.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*