Omroeppensioen lijkt aan korting te ontsnappen

Voor om­roep­pen­si­oen­fonds PNO Me­dia gloort hoop. De dek­kings­graad liep ook in ok­to­ber weer te­rug, waar­door ver­la­ging van pen­si­oe­nen en pen­si­oen­rech­ten steeds dich­ter­bij komt. Maar op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­mark­ten loopt de ren­te op sinds de ver­kie­zing van Do­nald Trump. Dat kan er­toe lei­den dat de dek­kings­graad niet ver­der zakt en dus dat de pen­si­oe­nen in 2017 niet hoe­ven te wor­den ver­laagd.

De zo­ge­he­ten be­leids­dek­kings­graad (het ge­mid­del­de over twaalf maan­den) van PNO Me­dia zak­te in ok­to­ber naar 91,8 pro­cent. Voor elke euro aan pen­si­oen­ver­plich­tin­gen is 91,8 cent in kas. Zakt de ac­tu­e­le dek­kings­graad eind de­cem­ber on­der de 90 pro­cent, dan moe­ten vol­gend jaar de pen­si­oe­nen van 65-plus­sers en de pen­si­oen­rech­ten van men­sen die nog wer­ken wor­den ver­laagd. Een woord­voer­der van PNO Me­dia wil niet spe­cu­le­ren op de stand van za­ken over an­der­hal­ve maand.

De af­ge­lo­pen twee jaar loopt de PNO-dek­kings­graad voort­du­rend te­rug. In ja­nu­a­ri 2015 stond deze op 103,9 pro­cent en nu dus nog maar op 91,8. Dat is veel la­ger dan de 99,2 pro­cent waar­van het jong­ste her­stel­plan uit­gaat voor eind dit jaar. In maart is dat plan in­ge­diend bij De Ne­der­land­sche Bank (DNB).

De dek­kings­graad be­rust op twee fac­to­ren: de ren­te op de ka­pi­taal­markt en het ren­de­ment op de be­leg­gin­gen. Dat ren­de­ment zat in ok­to­ber 1,5 pro­cent in het rood, ter­wijl de ren­te juist wat op­liep. Nu Trump pre­si­dent wordt, stijgt de ren­te ver­der. Be­leg­gers ver­wach­ten van hem gro­te in­ves­te­rin­gen in de Ame­ri­kaan­se in­fra­struc­tuur en daar­mee op­lo­pen­de in­fla­tie. Meer in­fla­tie leidt tot ho­ge­re ren­te.

De ac­tu­e­le dek­kings­graad van PNO Me­dia stond eind sep­tem­ber op 90,4 pro­cent, ter­wijl DNB mi­ni­maal 104,2 pro­cent ad­vi­seert. PNO Me­dia kampt dus met een ‘dek­kings­te­kort’: eind sep­tem­ber was er ruim 5,5 mil­jard euro in kas, ter­wijl de ver­plich­tin­gen 6,1 mil­jard be­droe­gen. De deze week ge­pu­bli­ceer­de mo­ni­tor van The Pen­si­on Ra­ting Ag­en­cy meldt dat 63 pro­cent van 111 on­der­zoch­te fond­sen nu een dek­kings­te­kort heeft. On­der de be­drijfs­tak­fond­sen neemt PNO Me­dia een mid­den­po­si­tie in met ge­noem­de 90,4 pro­cent. Eind sep­tem­ber scoor­de het fonds voor me­disch spe­ci­a­lis­ten het bes­te (119 pro­cent), dat voor ver­los­kun­di­gen het slecht­st (80,5 pro­cent).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*