Nico Hilhorst (M2Media): ,,Unieke groei Coop dankzij onze televisiecampagne.’’

Be­re­trots is Nico Hil­horst dat zijn me­dia- en mar­ke­ting­ad­vies­bu­reau re­cent Schip­hol als klant heeft bin­nen­ge­haald. “Fan­tas­tisch. Het is de na­ti­o­na­le trots en daar­voor mo­gen wij nu alle ui­tin­gen gaan ver­zor­gen, van ’see, buy, fly’ (de tax­free­win­kels, red.) tot par­ke­ren tot vlieg­veld Le­ly­stad.”

M2Me­dia kwam als win­naar uit de bus na­dat de na­ti­o­na­le lucht­ha­ven de op­dracht Eu­ro­pees had aan­be­steed. Hil­horst en zijn men­sen wa­ren er on­ge­veer een jaar druk mee. “Echt al­les wordt te­gen het licht ge­hou­den, ik heb zelfs een ver­kla­ring om­trent ge­drag moe­ten aan­vra­gen.” Zeeën van tijd heeft het ge­kost, maar ja, zegt Hil­horst, ’als je niet schiet, kan je ook niet sco­ren’.

Sco­ren doen ze aan de Hil­ver­sum­se Berg­weg toch al niet slecht. Zo vraagt on­der meer de Eras­mus Uni­ver­si­teit jaar­lijks zes­hon­derd ‘be­slis­sers’ in het be­drijfs­le­ven en bij de over­heid welk me­dia- of mar­ke­ting­bu­reau ze aan an­de­ren zou­den aan­be­ve­len. De laat­ste twee jaar ein­dig­de M2Me­dia op de eer­ste plaats.

Uniek|
Ook op­mer­ke­lijk suc­ces­vol is de dit jaar be­gon­nen tv-cam­pag­ne voor su­per­markt­ke­ten Coop, op­ge­zet door M2Me­dia. Vol­gens de jong­ste bij Coop be­schik­ba­re cij­fers groei­de de sec­tor als ge­heel tot en met ok­to­ber 3,3 pro­cent, ter­wijl Coop het tot 4,7 pro­cent schop­te – dank­zij de tv-spots. “U­niek”, al­dus Hil­horst. “Niet eer­der groei­de een su­per­markt au­to­noom – dus zon­der nieu­we ves­ti­gin­gen, – zo hard.”

Hil­horst en de zij­nen zet­ten voor hun klan­ten alle mo­ge­lij­ke me­dia in, van ge­druk­te uit­ga­ven tot ban­ners en vi­deo’s op in­ter­net, van bill­boards op straat tot spots op tv en ra­dio. Ook de in­zet van apps be­hoort tot het ar­se­naal. “We heb­ben zelfs eens plan­nen ge­had om een kook­boek te ma­ken, al ging dat uit­ein­de­lijk niet door.” Hij wil maar zeg­gen: me­dia, dat is al­les tus­sen merk en con­su­ment. Maar wel­ke con­su­ment dan pre­cies? Hil­horst: “We ver­za­me­len data over het ge­drag van con­su­men­ten. Die heb­ben een voor­spel­len­de waar­de, ze hel­pen bij het be­ant­woor­den van de vraag: waar vind je po­ten­tiële klan­ten?”

Waar ze vroe­ger voor­al ad­ver­ten­tie­ruim­te voor klan­ten in­koch­ten, heb­ben ze nu steeds meer een ad­vies­rol. Hoofd­taak: “Mer­ken hel­pen groei­en, mer­ken op de goe­de ma­nier to­nen aan hun doel­groep.”

Uit­da­gend is dat de wen­sen van con­su­men­ten steeds ver­an­de­ren. Al­les moet be­ter, snel­ler. Ook klan­ten vra­gen meer snel­heid. Voor plan­ning van een me­dia­cam­pag­ne is van­daag de dag twee à drie we­ken de tijd. “Maar re­cent kre­gen we op woens­dag een op­dracht plus de me­de­de­ling dat we ons plan op vrij­dag moesten pre­sen­te­ren.” Kan die klant in 48 uur wel een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig plan ver­wach­ten? Hil­horst: “Kwa­li­teit is ook het ‘le­ve­len’ van ver­wach­tin­gen.”

Het mo­der­ne werk­veld vergt nog­al wat van de werk­ne­mers in ter­men van flexi­bi­li­teit en werk­tij­den. Niet voor niets wordt M2Me­dia voor­na­me­lijk be­volkt door twin­ti­gers en der­ti­gers. “Veel vrou­wen”, te­kent Hil­horst aan. „Die zijn nu een­maal be­ter in dit vak van com­mu­ni­ca­tie en plan­ning.” Me­de­wer­kers ko­men uit heel uit­een­lo­pen­de rich­tin­gen. Zon­der uit­put­tend te zijn, somt Hil­horst op: HBO en WO com­mu­ni­ca­tie, di­gi­tal, een ge­drags­psy­cho­loog, een eco­no­me­trist.

Emo­tie
De vorm waar­in ze mer­ken naar de con­su­ment bren­gen, is in de loop der ja­ren ver­scho­ven. „Het gaat niet meer om func­ti­o­ne­le, maar om emo­ti­o­ne­le com­po­nen­ten”, al­dus Hil­horst. „Het gaat dus niet meer om een boor­ma­chi­ne die dui­zend toe­ren per mi­nuut maakt, maar om een mooi gat in de muur waar je een fraai schil­de­rij kunt op­han­gen. Het gaat niet meer om ei­gen­schap­pen van bo­ten, maar om een leuk dag­je op het wa­ter.”

Alle ac­ti­vi­tei­ten heel kort sa­men­vat­tend zegt Hil­horst tot be­sluit: “On­ze mis­sie is: sá­men win­nen. Dat wil zeg­gen wij, onze klant en de ex­ploi­tant van het me­di­um dat we in­zet­ten. Er is één ver­lie­zer: de con­cur­rent van onze klant.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*