Mediastad wil (media)hotspots verbinden

Er moet een dui­de­lij­ke rou­te ko­men die vier Hil­ver­sum­se ‘hot­s­pots’ met el­kaar ver­bindt.

Het gaat om het sta­ti­ons­plein, de Kerk­brink, het Mu­ziek­cen­trum van de Om­roep (MCO) en Beeld en Ge­luid in com­bi­na­tie met het Pers­mu­se­um. Dat schrijft wet­hou­der Wi­mar Jae­ger (cul­tuur) in een brief aan de ge­meen­te­raad. Vol­gens Jae­ger is de rou­te tus­sen de Hil­ver­sum­se trek­pleis­ters no­dig om de plek­ken ’te ver­ster­ken en om com­bi­na­tie­be­zoek te sti­mu­le­ren’. „Dit vraagt om af­stem­ming in de pro­gram­ma’s en het aan­trek­ke­lijk ma­ken van de rou­te, zo­wel fy­siek als vir­tu­eel.” Beeld en Ge­luid, MCO en Mu­se­um Hil­ver­sum op de Kerk­brink wer­ken al nauw sa­men, meldt Jae­ger. “Door ac­tie­ve ci­ty­mar­ke­ting moet ook ver­bin­ding met het sta­ti­ons­plein wor­den ge­legd.”

Een van de plan­nen is om het VVV kan­toor op het sta­ti­ons­plein te ves­ti­gen. Op de Kerk­brink moe­ten het mu­se­um, de bi­bli­o­theek, het gra­fisch ate­lier en de kunst­uit­leen sa­men­wer­ken op het ge­bied van pro­gram­me­ring. Het MCO trok in 2016 zo’n 15.000 be­zoe­kers, Beeld en Ge­luid trekt zelfs 250.000 men­sen. Jae­ger hoopt nog meer men­sen te trek­ken als het Pers­mu­se­um zich daar in mei ves­tigt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*