’Mediapark nieuwe stijl safehouse buitenlandse journalisten’

’2018 wordt voor RTL, SBS, en NPO het jaar van dis­rup­tie, ont­sla­gen en ac­cep­te­ren dat het nooit meer zo wordt als het was. Kij­kers vluch­ten naar Net­flix, ad­ver­teer­ders naar FB en Goog­le. Tv-pro­du­cen­ten en fa­ci­li­tai­re be­drij­ven wacht het­zelf­de lot.’ De nieuw­jaars­bood­schap die me­dia­on­der­ne­mer Ruud Hen­driks op 1 ja­nu­a­ri de we­reld in twit­tert, is geen vro­lij­ke voor­spel­ling voor de dui­zen­den me­de­wer­kers op het Me­dia­park. Ook voor de ge­meen­te Hil­ver­sum, waar de me­dia-in­du­strie groot­ste werk­ge­ver is, moet het een be­richt zijn om sla­pe­lo­ze nach­ten van te krij­gen.

“Goed dat Ruud Hen­driks het nog een keer zo dui­de­lijk zegt, maar we we­ten na­tuur­lijk al ja­ren dat de tra­di­ti­o­ne­le me­dia-in­du­strie met de om­roe­pen on­der druk staat”, zegt me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger van Hil­ver­sum. “We zijn ach­ter de scher­men al drie jaar be­zig de toe­komst van het Me­dia­park en de werk­ge­le­gen­heid vei­lig te stel­len. We wil­len het Me­dia­park om­vor­men tot een Me­dia Cam­pus waar men­sen wer­ken, stu­de­ren en ook wo­nen. Het moet de plek zijn waar de cre­a­tie­ve di­gi­ta­le in­du­strie van Ne­der­land ze­telt. Met die om­vor­ming zijn we al lan­ger be­zig. Nu ko­men er al jaar­lijks zo’n dui­zend stu­den­ten over de vloer via de Hil­ver­sum Me­dia Cam­pus van de ge­meen­te en Beeld en Ge­luid. Die zijn aan de slag met pro­gram­me­ren en tech­nie­ken als aug­men­ted re­a­li­ty. Het mbo heeft al een ei­gen stu­dio op het Me­dia­park.”

In­ves­teer­ders
Vo­ri­ge week maak­te Jae­ger be­kend dat de ge­meen­te Hil­ver­sum met steun van het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken, de pro­vin­cie Noord-Hol­land en park­ei­ge­naar Me­dia Park En­ter­pri­se op zoek gaat naar in­ves­teer­ders voor een Me­dia Cam­pus. Daar is ook plek voor hbo- en uni­ver­si­tai­re op­lei­din­gen. Een be­drag van een half mil­jard euro is no­dig om het Me­dia­park te ko­pen, op te knap­pen en nieu­we din­gen neer te zet­ten. “Ook de ge­meen­te wil par­ti­ci­pe­ren in het nieu­we con­sor­ti­um, maar dat zal maar om een klein aan­deel gaan. We mik­ken voor­al op pen­si­oen­fond­sen, over­he­den, pu­blie­ke om­roe­pen, hui­di­ge en nieu­we ge­brui­kers maar ook par­ti­cu­lie­re in­ves­teer­ders. Het is op dit mo­ment in­te­res­san­ter om je geld in ste­nen te ste­ken dan op de bank te zet­ten.”

Ho­tels
“Het moet be­hal­ve een plek om te wer­ken en te stu­de­ren een aan­trek­ke­lijk ver­blijfs­ge­bied wor­den met on­der meer res­tau­rants, ho­tels en wo­nin­gen voor stu­den­ten bij­voor­beeld. Maar ook jour­na­lis­ten uit het bui­ten­land die daar on­der druk staan, zou­den er tij­de­lijk op­ge­van­gen kun­nen wor­den”, meent Jae­ger. Het plan be­perkt zich niet tot het Me­dia­park. Jae­ger heeft het over ’De Spoor­zo­ne’, een lint van cre­a­tie­ve be­drij­ven en wo­nin­gen, dat loopt van het Me­dia­park via Werf35 tot Mon­ni­ken­berg. “Ook de grond van het voor­ma­li­ge zwem­bad Crai­loo naast het Me­dia­park be­trek­ken we er­bij.”

Ster-in­kom­sten
De wet­hou­der be­na­drukt dat er geen tijd meer te ver­lie­zen is. In het jaar dat Hil­ver­sum viert dat het 100 jaar Me­dia­stad van Ne­der­land is moet het roer vol­gens hem flink om. Over van de tra­di­ti­o­ne­le me­dia naar di­gi­ta­le cre­a­tie­ve con­tent, waar ra­dio en te­le­vi­sie on­der­deel van is.

“Daar is geld mee te ver­die­nen. De Ster-in­kom­sten zijn dras­tisch ge­daald. En zul­len dit jaar naar ver­wach­ting weer met 60 mil­joen euro da­len. Dat be­drag moe­ten de pu­blie­ke om­roe­pen weer ex­tra be­zui­ni­gen. De helft van de ad­ver­ten­tie-in­kom­sten in Ne­der­land lekt in­mid­dels weg naar groot­mach­ten in het bui­ten­land. Naar de Goog­les en Ap­ples van deze we­reld. Dat moe­ten we echt bin­nen­boord zien te hou­den. Daar­voor moe­ten we onze me­dia-in­du­strie mo­der­ni­se­ren. Voor­op blij­ven lo­pen met het ont­wik­ke­len van apps, ga­mes, di­gi­ta­le dien­sten en tech­nie­ken voor de ge­zond­heids­zorg.”

Drie par­tij­en heb­ben de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de on­der­zoek ge­daan naar de toe­komst van het Me­dia­park. Pri­ce­wa­ter­hou­seCoop­ers is ge­vraagd om we­reld­wijd te kij­ken wel­ke me­dia en ict-cam­pus­sen suc­ces­vol zijn. Jae­ger: “Wel­ke draai­en goed? Wat kun­nen wij van ze le­ren? Van Aar­hus bij­voor­beeld of van Si­li­con Val­ley. Ar­chi­tec­tuur­bu­reau UNStu­dio van Ben van Ber­kel ont­wik­kelt voor ons een ste­den­bouw­kun­di­ge vi­sie voor de cam­pus. Nog niet tot in de­tail, maar de gro­te lij­nen zijn zij nu aan het uit­zet­ten. En een club is de ju­ri­di­sche en fi­nan­ciële kan­ten van het plan aan het uit­wer­ken.”

The Voi­ce
Dat de hete adem van Am­ster­dam voel­baar is als het gaat om huis­ves­ting voor (cre­a­tie­ve) be­drij­ven is vol­gens Jae­ger over­dre­ven. Maakt hem zelfs boos. “Het ir­ri­teert me ma­te­loos dat dat con­stant ge­zegd wordt. Het is ook on­juist. Op dit mo­ment is de uit­stroom van be­drij­ven uit Am­ster­dam gro­ter dan in Hil­ver­sum. Het hart van de me­dia ligt nog steeds in Hil­ver­sum. We­reld­wijd spe­len we echt een gro­te rol. Met pro­gram­ma’s als Big Bro­ther en The Voi­ce, die hier be­dacht zijn. De uit­zen­din­gen van de ope­ning van de Olym­pi­sche Spe­len of het con­cert van de Rol­ling Sto­nes op Cuba zijn mo­ge­lijk door Hil­ver­sum­se be­drij­ven als NEP Ne­der­land en Uni­ted. Dat kun­nen wij als geen an­der. Met de me­dia ver­dient de BV Ne­der­land mil­jar­den. Die gi­gan­ti­sche be­dra­gen moe­ten we met el­kaar vei­lig­stel­len. Hil­ver­sum wil daar de span­nen­de mag­neet voor zijn.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*