Jeugdjournaal ontvangt ‘mondig’ publiek

’Ben jij nieuwsmij­der of nieuws­jun­kie?’ Die vraag krij­gen jon­ge be­zoe­kers in Beeld en Ge­luid tij­dens de voor­jaars­va­kan­tie voor­ge­scho­teld. Bij de mas­ter­class van Jeugd­jour­naal-pre­sen­ta­to­ren Nick Renooij en Ly­se­t­te van Geel, één van de on­der­de­len van het twee we­ken du­ren­de pro­gram­ma, blijkt in ie­der ge­val dat de aan­we­zi­ge kin­de­ren wel vra­gen dúr­ven te stel­len.

‘Wat is je groot­ste blun­der?’, ’Heb je soms geen zin?’ of ‘Waar­om doen jul­lie zo lang er­over om een uit­zen­ding te ma­ken?’ Het zijn slechts drie van de tien­tal­len vra­gen waar Renooij en Van Geel op mo­gen ant­woor­den. Dat gaat niet al­tijd even ge­mak­ke­lijk. ,,Het zijn ook echt al­le­maal goe­de vra­gen”, al­dus Renooij, ter­wijl een va­der ’hé be­dankt, he­le­maal top’ te­gen hem roept, na af­loop. ,,Kin­de­ren zijn veel mon­di­ger en me­dia­w­j­zer dan vroe­ger. Er is ook veel meer aan­dacht voor op ba­sis­scho­len.”

Dat laat­ste moet mis­schien ook wel in deze tij­den van ‘fa­ke news’ en al­ter­na­ti­ve facts’. Ook daar be­steedt het pre­sen­ta­tie­duo – on­der an­de­re met spec­ta­cu­lai­re film­pjes – in de mas­ter­class aan­dacht aan. Be­lang­rijk­ste bood­schap daar­bij: hoe spec­ta­cu­lair­der het film­pje hoe eer­der je je­zelf moet af­vra­gen of het echt is.

Zelfs in tij­den van YouTu­be en so­ci­al me­dia is het Jeugd­jour­naal na 36 jaar nog al­tijd cool, con­sta­te­ren de twee pre­sen­ta­to­ren. De kijk­cij­fers zijn met 300.000 per dag wel­is­waar te­rug­ge­lo­pen, de los­se items op YouTu­be trek­ken dui­zen­den kij­kers. Het meest po­pu­lair: een in Am­ster­dam voet­bal­len­de Jus­tin Bie­ber be­reik­te al 875.000 views, drie keer zo veel dus als een re­gu­lie­re uit­zen­ding. ,,Renooij: ,,We zijn niet meer de eer­ste nieuws­bron voor de jeugd, maar door ook te wer­ken met een YouTu­be-ka­naal en een app hou­den we het Jeugd­jour­naal over­eind.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*