Henk Westbroek: ‘Hilversum is al een heel aan­tal ja­ren klaar met mij’

Henk West­broek lijkt het woord ‘dui­zend­poot’ te heb­ben uit­ge­von­den. Naast zan­ger en lied­jes­schrij­ver van Het Goe­de Doel, was hij één van de po­pu­lair­ste ra­dio­pre­sen­ta­to­ren van Ne­der­land. Daar­naast is hij een suc­ces­vol­le ho­re­ca­on­der­ne­mer en stond hij aan de ba­sis van de po­li­tie­ke par­tij­en Leef­baar Ne­der­land en Leef­baar Utrecht. Al ja­ren is hij ac­tief bij RTV Utrecht en had ook nog tijd om sa­men met Mar­tin Groe­ne­wold zijn le­vens­ver­haal in een boek te bun­de­len.

Je hebt nu jouw le­vens­ver­haal in boek­vorm uit­ge­bracht. Be­te­kent dat dat je op jouw 65ste wel zo’n beet­je al­les ach­ter de rug hebt?
„Nee ge­luk­kig niet! Als het ove­ri­gens aan de Vara had ge­le­gen was mijn car­riè­re wel vroeg­tij­dig beëin­digd. Ik heb plan­nen ge­noeg, maar er zit na­tuur­lijk een we­reld van ver­schil tus­sen plan­nen heb­ben en deze ook daad­wer­ke­lijk ver­we­zen­lij­ken. Het idee om een boek te ma­ken is mij wel in­ge­ge­ven na een paar jaar van zeer slech­te ge­zond­heid. Die heb ik deels op­ge­lo­pen toen ik in Jor­da­nië een vluch­te­lin­gen­kamp be­zocht en tu­ber­cu­lo­se kreeg. Het me­di­cijn van mijn huid­ziek­te pso­ri­a­sis heeft als bij­ef­fect dat de tu­ber­cu­lo­se veel zwaar­der is dan nor­maal. In deze zwa­re tijd heb ik veel za­ken af­ge­rond en had ik tijd om eens ach­ter­uit te kij­ken. Ik kreeg in die tijd de vraag om een bi­o­gra­fie te ma­ken en daar heb ik toen ja op ge­zegd. Nu het na en­ke­le slo­pen­de ja­ren weer be­ter gaat pak ik weer din­gen op. Ik kom ko­mend jaar met mijn laat­ste so­lo­plaat en nieu­we boe­ken, die ik zelf wil gaan uit­ge­ven.” 

Lan­ge tijd zat je bij de Vara en had je het po­pu­lair­ste pro­gram­ma van de Ne­der­land­se ra­dio. Bij de Vara kon je on­der an­de­re niet door één deur met Mar­cel van Dam en Jack Spij­ker­man. La­ter kreeg je ook nog bon­je met jouw mu­zi­ka­le part­ner Henk Tem­ming. Trekt je moei­lij­ke men­sen aan of bent je zelf een moei­lij­ke per­soon­lijk­heid?
“Al­le­bei! Ik zit een we­reld waar je met cre­a­tie­ve men­sen te ma­ken hebt en die zijn vaak ver­ve­lend en ei­gen­wijs. Die ei­gen­schap­pen heb ik ui­ter­aard ook en dat wil nog wel eens bot­sen.”

Vara noemt je in jouw boek een ‘slan­gen­kuil’. Al ja­ren ben je voor­al ac­tief bij RTV Utrecht. Gaan we je nog een keer bij de lan­de­lij­ke om­roe­pen te­rug­zien?
„Nee, Hilversum is al een heel aan­tal ja­ren klaar met mij. Als ze mij echt er­gens bij een pu­blie­ke om­roep wil­len heb­ben, dan heb­ben ze vijf­tien jaar de tijd ge­had om mij te bel­len, maar ik zit nu al ja­ren met erg veel ple­zier bij RTV Utrecht.” 

Het ra­dio­land­schap is flink in be­we­ging. Wat vindt je van de hui­di­ge ge­ne­ra­tie ra­dio-dj’s?
“Som­mi­ge dj’s vind ik erg leuk, maar het is mee­st­al wel van de oude gar­de, zo­als Rob Sten­ders, Gerard Ek­dom en Ste­fan Stas­sen. Bij veel jon­ge ra­dio-dj’s valt mij op dat ze geen en­kel idee heb­ben van mu­ziek. Pro­bleem van de mees­te pop­zen­ders is ook dat ze al­le­maal de­zelf­de num­mers draai­en, slechts en­kel in een an­de­re volg­or­de. Al­les hangt aan pa­nels, on­der­zoe­ken en for­mats vast. Al­les wordt dood ge­test. Dat was de re­den dat ik ging mee­wer­ken aan KX Ra­dio, maar ook dat is in die vorm al ge­sneu­veld.”

Vroe­ger kon­den dj’s pla­ten ma­ken of kra­ken. Hoe­veel in­vloed heb­ben zij nu nog na de komst van on­der an­de­re Spo­ti­fy, You­tu­be en so­ci­al me­dia?
„Die in­vloed heb­ben ze niet meer. Al­les gaat nu via in­ter­net en ra­dio loopt daar ach­ter­aan.” 

Je hebt zo­wel aan de kant van de om­roe­pen ge­ze­ten, als de mu­ziek­in­du­strie. Daar­tus­sen za­ten plug­gers. Hoe wer­den ra­dio dj’s vroe­ger ge­paaid voor air­play?
„Met leu­ke uitjes, va­kan­ties en drank. Dj’s kon­den vroe­ger bij­voor­beeld naar The Rol­ling Sto­nes in Lon­don. Denk maar niet dat de om­roep dat be­taal­de. Ver­vol­gens werd de band ook ge­draaid. Ook ik kreeg van al­les nog wat aan­ge­bo­den, waar­on­der geld en per­cen­ta­ges van roy­al­ty­’s, maar ben zo ver­stan­dig ge­weest om niets aan te ne­men. Ik weet wel­ke dj’s dat wel aan­na­men en wel­ke per­so­nen daar­voor ont­sla­gen zijn. In de tijd dat de sa­la­ris­sen niet erg hoog wa­ren zijn di­ver­se dj’s toch mil­jo­nair ge­wor­den. In Ne­der­land is het al­tijd zo ge­weest dat zeg­gen hoe een plaat­je heet be­dui­dend lu­cra­tie­ver is dan er een­tje ma­ken. De pla­ten­in­du­strie is een we­reld die van cor­rup­tie aan el­kaar hangt door het ko­pen van re­cen­sies en air­play en het om­ko­pen van dj’s.”

Er werd vroe­ger al­tijd ge­roe­pen dat Ne­der­lands­ta­li­ge pop­mu­ziek te wei­nig aan­dacht op de Ne­der­land­se ra­dio kreeg. Is dat vol­gens u nog steeds het ge­val?
„In het ver­le­den walg­de Felix Meur­ders om Ne­der­lands­ta­li­ge volks­mu­ziek te draai­en. Aan­ge­zien hij dat op een ge­ge­ven mo­ment moest doen, ging hij Ne­der­pop, zo­als Het Goe­de Doel maar draai­en. Daar ben ik hem nog dank­baar voor. Om in de he­den­daag­se sa­men­le­ving ie­der­een zich thuis te la­ten voe­len, die­nen we ie­der­een een ge­meen­schap­pe­lij­ke taal te schen­ken. NPO zou door het draai­en van meer Ne­der­lands­ta­li­ge mu­ziek de luis­te­raars op een laag­drem­pe­li­ge ma­nier taal­ge­voel kun­nen bij­bren­gen. NPO kan hier­mee brug­gen bou­wen en daar­mee op een aan­ge­na­me wij­ze het volk in­doc­tri­ne­ren. Bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb heeft in het ver­le­den al eens ge­zegd dat hij door Ne­der­land­se mu­ziek van on­der an­de­ren Ram­ses Shaf­fy de Ne­der­land­se taal is gaan be­heer­sen.”

Vol­gend jaar wordt hon­derd jaar Me­dia­stad her­dacht. Denkt je dat Hil­ver­sum deze ti­tel over tien jaar nog steeds heeft?
„Ik ver­wacht dat Hil­ver­sum over tien jaar nog steeds de be­lang­rijk­ste me­dia­stad is, al is het hoog­te­punt wel ach­ter ons. Het Ro­mein­se rijk be­stond ech­ter na haar hoog­te­punt ook nog twee­hon­derd jaar.De om­roe­pen wor­den steeds meer pro­duc­tie­hui­zen en ze blij­ven vaak in Hil­ver­sum zit­ten, om­dat de an­de­re be­drij­ven er ook zit­ten. Am­ster­dam lijkt voor om­roe­pen geil om te zit­ten, maar het is zeer on­prak­tisch. Met al die dui­zen­den dron­ken toe­ris­ten kom je bij­na de stad niet in of uit. Het me­dia­park is te­gen­woor­dig pri­ma met de auto of de trein te be­rei­ken.”

HENK: Het levensverhaal van Henk Westbroek
Auteur: Martin Groenewold
Uitgever: Pharos Uitgeverij
328 pagina’s / €19,90
ISBN 9789079399932

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*