In memoriam: René van Dammen

Weg­zap­mo­men­ten, als er ie­mand is die daar al het fij­ne over wist, dan was dat René van Dam­men, dé kijk­cij­fer­spe­ci­a­list van de NPO. Maan­dag­avond over­leed hij – 63 jaar oud – in zijn wo­ning in Hil­ver­sum. Op de bank, voor de te­le­vi­sie. Van Dam­men heeft meer dan veer­tig jaar voor de pu­blie­ke om­roep ge­werkt.

René van Dam­men, al­tijd met een sjaal van FC Gro­nin­gen om zijn nek en stee­vast met ba­se­ball­pe­tje op zijn hoofd met op­schrift ‘kijk­cij­fer­spe­ci­a­lis­t’, wist pre­cies op wel­ke mo­men­ten kij­kers weg scha­ke­len en wat wel of niet werkt op te­le­vi­sie.

Zo leg­de hij bij zijn ju­bi­le­um in De we­reld draait door uit dat als men­sen zwaai­en op beeld, kij­kers den­ken dat het pro­gram­ma af­ge­lo­pen is. „In Blauw Bloed wordt bij­voor­beeld nog­al veel ge­wuifd, en elke keer als er zo’n beeld voor­bij­komt, zie je de kijk­dicht­heid zak­ken.” Ook au­to’s die weg­rij­den van de ca­me­ra zor­gen voor een dip in het aan­tal kij­kers net zo­als beel­den van een on­der­gaan­de zon.

René wist in vlam­men­de en mee­sle­pen­de be­to­gen te ver­tel­len over zo­iets be­trek­ke­lijk saais als kijk­cij­fers. Men­sen hin­gen al­tijd aan zijn lip­pen, bij­voor­beeld wan­neer de kijk­cij­fer­spe­ci­a­list ‘col­le­ge’ gaf bij Mat­thijs van Nieuw­kerk of wan­neer hij pro­gram­ma­ma­kers over de vloer had op zijn werk­ka­mer op het Me­dia­park, die hem om ad­vies vroe­gen.

De Hil­ver­sum­mer, va­der van twee doch­ters en een zoon, wist háár­fijn wie er naar een be­paald pro­gram­ma ke­ken. Men­sen met mavo? Havo? Bier­drin­kers? Re­cla­me­dip? Man? Veel­ver­die­ner? Vrouw? Leef­tijd? René wist het al­le­maal en ver­tel­de er dol­graag over.

Voor deze krant is René ja­ren­lang van on­schat­ba­re waar­de ge­weest: elke maand be­com­men­ta­ri­eer­de hij hu­mor­vol en re­la­ti­ve­rend de Top 25 van best be­ke­ken tv-pro­gram­ma’s, in­clu­sief grap­pi­ge en bij­zon­de­re de­tails. Voor René was het we­ten­schap.

Jan de Jong, goe­de vriend van René en al­ge­meen di­rec­teur van de NOS, is aan­ge­sla­gen. Hij wil even de tijd ne­men, zegt dan: „René heeft iets tot we­ten­schap ver­he­ven, wat mis­schien geen we­ten­schap is. Maar dat deed er niet toe. Als René had ge­spro­ken, ont­hield je het.” Vol­gens de NOS-baas bárst­te René van de hu­mor. „Als ik zei: eet eens ge­zon­der, zei hij: ’Ik ben aan een an­der merk fri­kan­del­len be­gon­nen.”’ De Jong roemt ook Van Dam­mens so­ci­a­le in­borst. „Hij was so­ci­aal zeer be­vlo­gen en vocht voor de pu­blie­ke om­roep.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*