Hilversumse startup Vi­de­o­nieuws­be­richt groeit hard

Aan am­bi­tie geen ge­brek bij ‘ma­na­ging part­ners’ Reinout van Meurs en Rick Hu­nink. Sinds de op­rich­ting werd Vi­de­o­nieuws­be­richt in om­zet en men­sen jaar­lijks ge­mid­deld 2,5 keer zo groot. Dat groei­tem­po den­ken ze mi­ni­maal nog drie jaar vol te hou­den.

Ter il­lu­stra­tie opent Hu­nink de deur van een kan­toor­unit in Het On­der­ne­mers­huys aan de Hil­ver­sum­se Sein­straat. “Deze ruim­te heb­ben we er laatst bij­ge­huurd, het la­mi­naat ligt er net in.”

Een groot deel van de om­zet wordt te­rug­e­ploegd in per­so­neel en ict. Bij dat laat­ste gaat het voor­al om Tu­beWay, het ‘con­tent de­li­ve­ry plat­for­m’ dat dient als draai­schijf tus­sen Vi­de­o­nieuws­be­richt en de klan­ten.

Die klan­ten kun­nen gro­te be­drij­ven zijn (NS en KLM bij­voor­beeld), zie­ken­hui­zen (UMC Utrecht, St. An­ti­o­nus Zie­ken­huis), ver­ze­ke­raars (Uni­vé, Zil­ve­ren Kruis), over­heids­in­stel­lin­gen (on­der meer het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu) of mu­sea (Na­tu­ra­lis, Spoor­weg­mu­se­um). Wat ze ge­meen heb­ben, ver­telt Van Meurs, is ’dat ze veel te ma­ken heb­ben met pu­bliek’.

Bij be­drij­ven en in­stel­lin­gen wint het be­sef veld dat com­mu­ni­ca­tie via so­ci­al me­dia, in­ter­net en te­le­vi­sie ver­re­weg het bes­te werkt als vi­deo wordt in­ge­zet. Ster­ker nog, stelt Hu­nink: “Te­gen­woor­dig geldt: geen beeld = geen nieuws. Dat geldt zo­wel voor tra­di­ti­o­ne­le te­le­vi­sie als on­li­ne op alle plat­for­men. Wij hel­pen bij het ma­ken daar­van.”

Die hulp kan vele vor­men aan­ne­men. De ene keer trek­ken een ver­slag­ge­ver en een ca­me­raman/­vrouw er op uit. Een an­de­re keer ma­ken com­mu­ni­ca­tie­men­sen van een klant – niet zel­den na een tra­ining door Vi­de­o­nieuws­be­richt – met hun smartpho­nes op­na­men en stu­ren die via Tu­beWay naar Hil­ver­sum. Hier wordt er dan doel­tref­fen­de vi­deo van ge­maakt. Niet zel­den ge­beurt dat bin­nen twee uur.

Van Meurs: “Dat kan op al­ler­lei ma­nie­ren. Bij­voor­beeld met een knip­oog voor Fa­ce­book, maar in se­ri­eu­ze vorm voor Lin­ke­dIn.” Klan­ten kun­nen vi­deo’s in­te­gre­ren in hun ei­gen web­si­te, maar ook on­af­han­ke­lij­ke nieuws­re­dac­ties ma­ken er ge­bruik van, tot het NOS Jour­naal aan toe. Die re­dac­ties pluk­ken er dan een of meer frag­men­ten uit, al dan niet voor­zien van een ei­gen voi­ce-over.

Geen reclameding
Van Meurs on­der­streept dat zo’n vi­deo ‘geen re­cla­me­ding moet wor­den’. “Doe je dat wel, dan wordt je daar­op af­ge­re­kend door het pu­bliek.” Hu­nink: “Dan klik­ken men­sen weg. Wat wij ma­ken, moe­ten ver­ha­len zijn. Vaak hou­den we die ‘klein’: het ver­haal van men­sen.”

De aan­pak va­ri­eert even sterk als de on­der­wer­pen. Zo kan een ge­woon pers­be­richt wor­den om­ge­zet in vi­deo. Het an­de­re ui­ter­ste: men­sen van Vi­de­o­nieuws­be­richt ston­den eens 23 uur in een ope­ra­tie­ka­mer van UMC Utrecht. Daar werd het sche­del­dak van een pa­tiënt ver­wij­derd en ver­van­gen door een 3D ge­prin­te ver­sie. Hu­nink: “Dat is nu drie jaar ge­le­den. Ons beeld­ma­te­ri­aal ging de hele we­reld over. De pa­tiënt leeft ove­ri­gens nog.”

Eve­ne­men­ten van klan­ten be­zoe­ken ze soms zelf. “Dan ma­ken we op één dag bij­voor­beeld vijf items.” Maar het komt ook voor, ver­telt Van Meurs, dat com­mu­ni­ca­tie­men­sen van de klant op di­ver­se plek­ken te­ge­lijk in bin­nen- en bui­ten­land met hun mo­biel fil­men, waar­na het ma­te­ri­aal aan de Sein­straat klaar wordt ge­maakt voor pu­bli­ca­tie.

Dat beeld ook wordt be­trok­ken van ver bui­ten de lands­gren­zen – of daar wordt af­ge­zet – maakt dat Van Meurs en Hu­nink steeds meer uren per et­maal men­sen pa­raat wil­len heb­ben. Hu­nink: “We wil­len naar 24/7. Snel­heid is be­lang­rijk, het moet nú on­li­ne ko­men. Een an­de­re trend is meer live vi­deo.”

In dat licht is een an­der punt op het wen­sen­lijst­je lo­gisch: “In­ter­na­ti­o­naal uit­brei­den. We heb­ben een net­werk van mo­biel wer­ken­de jour­na­lis­ten in de we­reld. Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is onze for­mu­le aan bui­ten­land­se be­drij­ven in li­cen­tie uit­ge­ven.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*