Frits Spits over muziek en geloof

Op wel­ke wij­ze is pop­mu­ziek dik­wijls ge­wor­teld in het ge­loof en wel­ke ver­bin­din­gen zijn er te leg­gen en te vin­den tus­sen pop­mu­ziek en ge­loof?

Als geen an­der kan Frits Rit­mees­ter (be­ter be­kend als Frits Spits) daar boei­end over ver­tel­len. Hij wil graag op 10 mei in de Jo­han­nes­kerk met be­zoe­kers over de dwars­ver­ban­den tus­sen pop­mu­ziek en ge­loof pra­ten.

Zijn meest be­ken­de pro­gram­ma was ’de Avond­spits’. Van­af 2014 ver­zorgt Rit­mees­ter geen mu­ziek­pro­gram­ma’s meer en pre­sen­teert hij de Taal­staat op NPO Ra­dio 1. Ter ge­le­gen­heid van zijn 35-ja­ri­ge car­riè­re als ra­dio­ma­ker schreef Frits Spits in 2008 het boek ‘Zes­tig Stre­pen – de sound­track van mijn le­ven’ over zijn 60 fa­vo­rie­te lied­jes. In 2015 volg­de ’De Stan­daards van Spits’. Dit be­vat, vol­gens hem, de mooi­ste lees- en luis­ter­lied­jes. Deel 2 komt in sep­tem­ber uit. In maart van dit jaar won hij de ‘Gou­den Har­p’, de Buma Cul­tuur­prijs om­dat hij zich op bij­zon­de­re wij­ze ver­dien­ste­lijk heeft ge­maakt voor de Ne­der­land­se lich­te mu­ziek.

De Laar­derstaat woens­dag­avond 10 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de Jo­han­nes­kerk aan de Naar­der­straat in Hilversum. Bij bin­nen­komst is er kof­fie of thee en bij de af­slui­ting een glas wijn. De toe­gang is gra­tis, een bij­dra­ge wordt ge­waar­deerd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*