FNV zoekt bestuursleden voor Stichting KIEM

FNV KIEM is in het kader van een zuivere juridische splitsing per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Eén van de verkrijgende partijen is de FNV. Binnen de FNV wordt nu voor de sectoren van FNV KIEM die over zijn gegaan naar de FNV de sector Media & Cultuur ingericht. 

FNV KIEM heeft gedurende haar bestaan een vermogen opgebouwd dat hoger is dan het vermogen dat zij conform de afgesproken financiële regels van de FNV zou dienen aan te houden. Het deel van het vermogen van FNV KIEM dat van rechtswege is overgegaan naar de FNV is dus hoger dan afgesproken. Het positieve vermogensverschil van circa € 17 miljoen wordt aangeduid als bovenvermogen en blijft geoormerkt op de balans van de FNV beschikbaar voor de modernisering van de sector Media & Cultuur en voor de uitkeringsgerechtigden en senioren die voorheen lid zijn geweest van de sector Media & Cultuur of FNV KIEM.

De, nieuw opgerichte, Stichting Zeggenschap Bovenvermogen KIEM (Stichting KIEM) zal een overeenkomst met de FNV aangaan met het doel de correcte en overeengekomen besteding van het bovenvermogen te waarborgen.

Het bestuur van Stichting KIEM bestaat uit ten minste 6 leden waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester. In de wervingscampagne van de afgelopen tijd zijn de voorzitter en secretaris reeds gevonden en benoemd. De zomermaanden zullen worden benut om de werving en selectie van de overige 4 leden te realiseren.

 

Het werk van het bestuur zal bestaan uit het geven van kwalitatieve publiciteit aan Stichting KIEM, haar doelen en beoordelingscriteria; het bereiken van de juiste doelgroepen en het beoordelen van en beslissen over project-/financieringsaanvragen. Ook het monitoren van gefinancierde projecten op doelmatigheid en doeltreffendheid behoren tot de taken van het bestuur.

Aanwending Bovenvermogen

Het Bovenvermogen is in beginsel bestemd om te worden besteed ten behoeve van:
I de navolgende beleids- en aandachtsvelden:

 • versterking  algemeen sectoraal beleid (marktaandeel);
 • versterking  zzp-beleid (kennis/competentie ontwikkeling);  
 • Bureau Naleving;
 • Kaderacademie/kaderopbouw;
 • marketing en communicatie (doelgroepenbeleid en schoolvoorlichting);
 • kennis en sociale Innovatie (creatieve coalitie en andere nieuwe samenwerkingsverbanden);
 • transitie;
 • versterking positie senioren en uitkeringsgerechtigden;

 
II de financiële verplichtingen:

 • die voortkomen uit Cluster IV;
 • die voortvloeien uit het aangaan van verplichtingen (projecten) van de sectoren van FNV KIEM die overgegaan zijn naar de FNV en die doorlopen na de splitsingsdatum;
 • die voortvloeien uit een eventuele bovenformatieve personeelsbezetting;
 • die voortvloeien uit de transitie(s) naar FNV;
 • die voortvloeien uit het Sociaal Plan voor zover die betrekking hebben op de personeelsleden die zijn overgegaan naar de FNV.

 

III te treffen overgangsregelingen:

 • kosten die gemoeid zijn met de overgangsmaatregel in het kader van de harmonisatie van de   contributie;
 • kosten die voortvloeien uit het addendum op het Kaderstatuut.

IV Overige kosten:

 • 150 jarig jubileum;
 • andere projecten of activiteiten waarover Stichting KIEM en FNV overeenstemming bereiken.

 
Het bestuur van Stichting KIEM
Het bestuur van Stichting KIEM zal bestaan uit ten minste 6 en maximaal 8 bestuurders en zal in beginsel gedurende 6 jaren haar functie uitoefenen. Het is de bedoeling dat de stichting daarna ophoudt te bestaan. Stichting KIEM heeft de zeggenschap over de bestedingen ten laste van het bovenvermogen dat vanaf de zuivere juridische splitsing van FNV KIEM geoormerkt op de balans van de FNV staat.

Het bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn samengesteld dat daarin zitting hebben: 

 1. een Bestuurder die lid is van het sectorbestuur van de directe sectorale afdeling Media & Cultuur van de FNV;
 2. een Bestuurder die lid is van de FNV, behoort tot de directe sectorale afdeling Senioren en heeft behoord tot de directe sectorale afdeling Media & Cultuur of lid is geweest van FNV KIEM;
 3. een Bestuurder die lid is van de FNV, behoort tot de directe sectorale afdelingUitkeringsgerechtigden en heeft behoord tot de directe sectorale afdeling Media & Cultuur of lid is geweest van FNV KIEM;
 4. een Bestuurder die lid is van de FNV, behoort tot de directe sectorale afdeling Media & Cultuur en werkzaam is in de branche Uitgeverijen;
 5. een Bestuurder die lid is van de FNV, behoort tot de directe sectorale afdeling Media & Cultuur en werkzaam is in de branche Audiovisueel, Media en Entertainment;
 6. een Bestuurder die lid is van de FNV, behoort tot de directe sectorale afdeling Media & Cultuur en werkzaam is in de branche Grafisch, Prepublishing en Verpakkingen;

Indien het Bestuur uit meer dan zes Bestuurders bestaat, dan dienen de overige Bestuurders lid te zijn van de FNV, maar niet te behoren tot de directe sectorale afdeling Media & Cultuur en te beschikken over ofwel financiële expertise ofwel algemene leidinggevende en verbindende kwaliteiten.

Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor de eerste keer echter zijn de voorzitter en secretaris bij de oprichtingsakte van Stichting KIEM benoemd.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Het bestuur vergadert in totaal ten minste 8 keer per jaar, vergaderingen met branchebesturen van de sector Media & Cultuur en dergelijke meegerekend. Rekening dient te worden gehouden met een feitelijk tijdsbeslag van ca. 12 – 15 dagdelen per jaar.

Kwaliteiten en ervaringen bestuursleden algemeen

Van alle bestuursleden wordt het volgende gevraagd:

 • Analytisch
 • Cijfermatig inzicht
 • Projectplannen en de daarbij behorende begroting kunnen beoordelen
 • (Ruime) bestuurlijke ervaring (in en/of buiten de vakbond) en kwaliteiten
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Goed kunnen samenwerken
 • Brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid
 • Verantwoording afleggen naar de relevante sectoren/organen van FNV
 • Ten minste één jaar betaald lid zijn (per 1 april 2016) geweest van FNV KIEM
 • Bereidheid tot bijscholing c.q. permanente educatie individueel dan wel in teamverband
 • Op de hoogte zijn en bijhouden van relevante wet- en regelgeving op ten minste het gebied van de eigen sector

 
Gezocht: aanvullende achtergronden op de volgende terreinen:
Het bestuur vertegenwoordigt de 5 sectorale achtergronden als boven vermeld. Gelet op de achtergrond van de reeds benoemde voorzitter en secretaris gaat bijzondere belangstelling uit naar:

 • Werkenden uit de sectoren Uitgeverijen, Grafisch, Prepublishing en Verpakkingen.
 • Vrouwen en personen met een multiculturele achtergrond.
 • Kandidaten met een diepgaande financiële deskundigheid en die kwalificeren voor de functie van penningmeester.

 

Het bestuur vertegenwoordigt visie, kennis en ervaring op de volgende gebieden:

 • Juridische deskundigheid (bij voorkeur 2 personen)
 • Deskundigheid op gebied van IT/ICT en moderne communicatiemiddelen (bij voorkeur 2 personen)
 • Ervaring als vrije beroepsbeoefenaar of zelfstandige zonder personeel
 • Deskundigheid op gebied van menselijk gedrag (bij voorkeur 2 personen)
 • Voorzitterskwaliteiten (minimaal 2 personen): natuurlijk overwicht; besluitvaardig; helikopterview; verbindend; goed kunnen luisteren; het goed kunnen verhelderen van verschillende meningen; goed belangen kunnen afwegen.
 • Penningmeester: diepgaande financiële deskundigheid op tenminste HBO niveau (minimaal 2 personen) 

Governance
Het bestuur zal gaan functioneren op grond van een op te stellen bestuursreglement waarin de basis wordt gelegd voor het praktisch functioneren; de handelingsruimte; het toetsingskader en de beoogde wijze en sfeer van samenwerken.

In een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het gehele bestuur wordt voorzien.
 

Vergoeding
Voor de leden geldt geen vast honorarium maar een variabele kostenvergoeding conform het Kaderstatuut van de FNV (mei 2014). In dit statuut is onder meer voorzien in een vergoeding voor reiskosten (openbaar vervoer 2de klas of bij reizen met eigen vervoer € 0,30 per kilometer), maaltijdvergoeding en onder voorwaarden uitkeringen ter compensatie van inkomensderving

Procedure
Diemen & Van Gestel ondersteunt Stichting KIEM in deze procedure en verricht de voorselectie van kandidaten.

 1. Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 5 september 2016 ontvangen te zijn door Diemen & Van Gestel.
 2. Eerste gespreksronde met kandidaten vindt plaats op 21 en 22 september 2016 te Amsterdam.
 3. Tweede gespreksronde van de geselecteerde kandidaten uit de eerste ronde met de reeds benoemde bestuurders van Stichting KIEM vindt plaats op 26 en 27 september 2016.
 4. Voorwaarde voor benoeming van kandidaten, betreft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een positief teamgesprek met het beoogde voltallige stichtingsbestuur.
 5. teamgesprek beoogd stichtingsbestuur onder begeleiding van Diemen & Van Gestel: op 5 of 6 oktober 2016.

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief waarin u tevens aangeeft op welke statutaire zetel u solliciteert, ontvangen wij graag vóór 5 september 2016 per mail: info@diemenenvangestel.nl   t.a.v. drs. Monique Brummans, Directeur.

 

Voor eventuele vragen kunt u met haar contact opnemen: 0346 354354.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*