Eerste Kamer keurt Mediawet goed

De Eerste Ka­mer heeft gis­te­ren in­ge­stemd met de ste­vig ver­bouw­de Me­dia­wet, die daar­door na groot op­ont­houd dan toch in wer­king kan tre­den. De re­ge­rings­co­a­li­tie van VVD en PvdA, die in de Se­naat niet over een meer­der­heid be­schikt, kreeg bij­val van on­der meer D66, Chris­ten­unie en SGP.

De wet van staats­se­cre­ta­ris Dek­ker maakt on­der meer de band tus­sen de po­li­tiek en de pu­blie­ke om­roep los­ser. De staats­se­cre­ta­ris kan in het ver­volg niet meer recht­streeks om­roep­be­stuur­ders aan­stel­len.

Te­le­vi­sie en ra­dio­pro­gram­ma’s moe­ten voort­aan ge­richt zijn op in­for­ma­tie, cul­tuur en edu­ca­tie. De Ne­der­land­se Pu­blie­ke Om­roep (NPO) krijgt een gro­te­re vin­ger in de pap en ex­ter­ne pro­du­cen­ten krij­gen ook toe­gang tot het om­roep­be­stel.

Dek­ker gaf eer­der toe dat de aan­ge­vul­de wet wel­is­waar tal van con­ces­sies aan de kri­ti­sche Se­naat be­vat, maar stelt dat ’de kern nog steeds over­eind staat’. Ook de NPO is blij om­dat de rol­ver­de­ling tus­sen NPO en de om­roe­pen nu be­ter zou zijn vast­ge­legd en hun on­af­han­ke­lijk­heid zou zijn ge­waar­borgd

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*