Chain blijft bui­ten blik­veld van de kijker

Als we voor de foto door het ruim be­me­ten ma­ga­zijn van Chain aan de Baarn­se Her­mes­weg lo­pen, valt het gro­te aan­tal ga­pen­de ga­ten op de hoge stel­lin­gen op. Een goed te­ken, zeg­gen René van Al­te­na en Paul Cha­ma­laun, want elke kist met ma­te­ri­aal die hier ont­breekt, is bij klan­ten. Kort­om: hoe meer ga­pen­de ga­ten, des te be­ter het be­drijf draait.

Vergroening is echtNet als veel an­de­re be­drij­ven in de au­dio­vi­su­e­le sec­tor heeft ook Chain een aan­tal las­ti­ge, on­ze­ke­re ja­ren ach­ter de rug. Dat was toen de Haag­se po­li­tiek het mes steeds die­per in de pu­blie­ke om­roep zet­te. In­mid­dels is de sec­tor in rus­ti­ger vaar­wa­ter be­land en con­cen­treert ook Chain zich weer vol­uit op de core bu­si­ness: het le­ve­ren van ‘men­sen en mid­de­len’, zo­als Cha­ma­laun het for­mu­leert, om te­le­vi­sie mo­ge­lijk te ma­ken. Waar­bij hij on­der­streept dat ‘goed ma­te­ri­aal een voor­waar­de is, maar onze men­sen het ver­schil ma­ken’.

Heel con­creet ver­huurt Chain ma­te­ri­aal voor licht en ge­luid, pro­jec­to­ren en led-scher­men voor vi­deo en tot slot ‘rig­ging’ of­wel op­hang­ma­te­ri­aal. In de com­bi­na­tie van dat al­les is Chain markt­lei­der in Ne­der­land, al­dus Cha­ma­laun. Van Al­te­na somt op dat Chain be­hal­ve in Baarn ook be­schikt over een ma­ga­zijn in Am­ster­dam en via moe­der­maat­schap­pij Rent-all te­vens over ma­ga­zij­nen in Bem­mel (bij Nij­me­gen) en in de Duit­se plaat­sen Castrop-Rauxel en Neu­ren­berg. In Duits­land wordt voor­na­me­lijk ma­te­ri­aal ge­le­verd voor eve­ne­men­ten.

Klan­ten

Klan­ten in Ne­der­land zijn niet al­leen pu­blie­ke en com­mer­ciële om­roe­pen en vrije pro­du­cen­ten, maar ook tal van be­drij­ven. Daar­on­der zijn lo­gi­scher­wijs con­tent­pro­du­cen­ten als Zig­go, KPN en Te­le­graaf Me­dia Groep (TMG), maar steeds va­ker ook ‘ge­wo­ne’ be­drij­ven. Cha­ma­laun: ,,Die laat­ste zor­gen nu nog voor een re­la­tief klein deel van onze ac­ti­vi­tei­ten, maar het is wel groei­end. Gro­te be­drij­ven wil­len steeds va­ker hoog­waar­di­ge con­tent aan­bie­den aan hun aan­deel­hou­ders en me­de­wer­kers.’’

Per de­fi­ni­tie wer­ken de men­sen van Chain bui­ten het blik­veld van de kij­ker. Die heeft er dan ook geen idee van wat daar al­le­maal ge­beurt. De tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen zijn de laat­ste ja­ren ra­zend­snel ge­gaan, schet­sen Van Al­te­na en Cha­ma­laun. Neem het ma­te­ri­aal voor ge­luid. Dat is steeds be­ter ge­wor­den en vergt ook steeds meer tech­ni­sche ken­nis. Zo gaat het te­gen­woor­dig niet meer zon­der dat Chain ook ‘ge­luids­ont­wer­pen’ le­vert waar­mee pre­sen­ta­to­ren goed uit de voe­ten moe­ten kun­nen.

Daar­naast maakt Chain van­daag de dag heu­se ‘ge­wichts­plan­nen’ voor licht en ge­luid. ,,Al­les hangt in het dak van de stu­dio en je wilt na­tuur­lijk niet het 8 uur Jour­naal ha­len om­dat er iets is in­ge­stort.’’

Op het ge­bied van licht gaan de ont­wik­ke­lin­gen zo mo­ge­lijk nog snel­ler dan bij ge­luid. Ver­groe­ning is hier het sleu­tel­woord. Zo heeft Chain net met Om­roep Max een con­tract ge­slo­ten om een stu­dio op het Hil­ver­sum­se Me­dia­parkt ge­heel van led-licht te voor­zien. ,,En het Top 2000 Café heeft af­ge­lo­pen jaar vijf we­ken lang 24 uur per dag ge­draaid op led-licht dat wij heb­ben ge­le­verd.’’

Met de ka­ri­ka­tu­ra­le gei­ten­wol­len sok­ken van wel­eer heeft die ver­groe­ning niets te ma­ken. Cha­ma­laun: ,,Eerst maak­ten com­mer­ciële par­tij­en de re­ken­som, ver­vol­gens ook de pu­blie­ke om­roep.’’ De uit­komst: in­ves­te­ren in led ver­dient zich­zelf te­rug, want het stroom­ver­bruik neemt enorm af. ,,Tot dik 80 pro­cent.’’

Mi­li­eu én kas­sa

Dat te­gen­woor­dig voor te­le­vi­sie en vi­deo veel min­der stroom en bo­ven­dien veel min­der koe­ling no­dig is, heeft nog een heel prak­tisch voor­deel, leg­gen Van Al­te­na en Cha­ma­laun uit. ,,Het is te­gen­woor­dig mo­ge­lijk op heel an­de­re plek­ken dan in een stu­dio te­le­vi­sie te ma­ken. Het kan nu ook zon­der pro­ble­men in bij­voor­beeld een ge­woon kan­toor, ter­wijl het vroe­ger nood­za­ke­lijk was daar­voor ag­gre­ga­ten aan te sle­pen.’’ Al met al, on­der­stre­pen de Chain-man­nen nog maar eens, is wel dui­de­lijk dat de te­le­vi­sie­sec­tor de om­me­zwaai naar ver­groe­ning ge­woon móét ma­ken, niet al­leen om­dat dat goed is voor het mi­li­eu, ook om­dat goed is voor de kas­sa.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*