Voorzitter en leden raad van toezicht (AVROTROS)


AVROTROS bereikt online en met haar programma’s, activiteiten én (drama)series wekelijks 3 van de 4 Nederlanders. We dragen bij aan een goed geïnformeerde, veilige en rechtvaardige samenleving en verrijken deze met toegankelijke kunst en cultuur. We voelen ons verantwoordelijk voor het collectief en stimuleren daarom in al onze programma’s en activiteiten de gezamenlijke beleving. Daarom zeggen wij: AVROTROS. De omroep voor ons.
 
Omroepvereniging AVROTROS is niet dogmatisch, onafhankelijk van ideologieën en niet gebonden aan religieuze en/of politieke groeperingen. AVROTROS doet er alles aan om met haar programma’s de volledige breedte van de maatschappij te bedienen. Dit doen we onder andere met een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk media-aanbod, waarmee AVROTROS bij uitstek een dwarsdoorsnede van de samenleving bereikt, herkenbaar is en geloofwaardig blijft. AVROTROS houdt actief de vinger aan de pols bij wat er leeft in de maatschappij met als uiteindelijke doel het brengen van verbinding. AVROTROS bouwt bruggen en brengt mensen uit allerlei lagen van de bevolking bij elkaar, met een focus op wat hen samenbrengt. Dit onder meer door in contact te blijven met een keur aan maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen, die dikwijls een actieve inbreng hebben in de diverse media-uitingen van AVROTROS, of dat nu op radio of televisie is, dan wel online of in print.
 
De in 2020 geïntroduceerde slogan ‘De omroep voor ons’ sluit naadloos aan op die ambitie. Door de focus te houden op het ‘ons’-en-‘wij’-gevoel blijft de maatschappelijke waarde van AVROTROS als publieke omroep groeien en kan AVROTROS op toegankelijke wijze de discussie voeren over de problemen die mensen ervaren, maar ook over de gedeelde mooie zaken in de maatschappij.

Bestuursstructuur
De governance van AVROTROS is gebaseerd op de uitgangspunten van het verenigingsrecht (BW2 Titel 2 inzake verenigingen) en de Beleidsregels governance en interne beheersing en de Governance Code Publieke Omroep. AVROTROS is een vereniging en heeft drie organen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de governance: Directie, Raad van Toezicht en de Verenigingsraad. AVROTROS heeft een omroepbedrijf dat wordt bestuurd door de Directie.
 
Sinds 2022 participeert AVROTROS samen met PowNed in een backofficesamenwerking in de Stichting Samenwerkingsomroep. Een samenwerking die voortkomt uit de ontwikkelingen in het omroepbestel en de beschikbare omroeperkenningen.
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in de vereniging waar het omroepbedrijf onderdeel van is. De Raad van Toezicht vervult ook, via de Remuneratiecommissie, de taken van werkgever van de statutaire Directie. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Directie en geeft zij inzichten en advies op basis van deskundigheid, en goedkeuring aan bepaalde (strategische) besluiten. De Raad van Toezicht is niet alleen volgend maar handelt proactief, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Directie en de Verenigingsraad.
 
De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en oefent toezicht uit conform de eisen van de wetgever, de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep en de Beleidsregels governance en interne beheersing. De aspecten uit de Governance Code Cultuur worden betrokken in het werk van de Raad van Toezicht.
 
De verhouding tussen de Directie, de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad is vastgelegd in de Statuten en de reglementen. De Verenigingsraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter.
 
Werkwijze
De Raad van Toezicht vergadert regulier circa zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn de leden van de Directie en de secretaris van de Raad van Toezicht aanwezig. De Raad van Toezicht kent een Auditcommissie en een Selectie- en Remuneratiecommissie. Deze commissies hebben ieder een eigen vergaderplanning. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Directie om zijn eigen functioneren te evalueren.
 
De Raad van Toezicht heeft jaarlijks afzonderlijke besprekingen met de Ondernemingsraad. De Raad voelt zich betrokken bij de vereniging. Enkele keren per jaar worden de regiovergaderingen van de Verenigingsraad bezocht. De leden van de Raad van Toezicht wonen alle vergaderingen van de Verenigingsraad bij. De leden van de Raad kunnen worden uitgenodigd voor het bijwonen van representatieve activiteiten.
De Raad van Toezicht wordt ondersteund door een externe secretaris.
 
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Deze worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten hoogste éénmaal herbenoembaar voor nogmaals een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht moet een evenwichtige en diverse samenstelling kennen naar maatschappelijke achtergrond, kennis en ervaring, rolvervulling en persoonlijke stijl.
 
Elk lid van de Raad van Toezicht:

 • onderschrijft de doelstellingen van AVROTROS als vereniging, zoals beschreven in de statuten;
 • heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • kan goed omgaan met het functioneren van een verenigingsstructuur waarin AVROTROS opereert;
 • heeft het vermogen het beleid van de vereniging en het functioneren van de Directie te toetsen, waarbij de aspecten van waarderend toezichthouden worden gehanteerd;
 • heeft het vermogen advies en toezicht in collegiaal en teamverband uit te oefenen;
 • is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een organisatie als AVROTROS stellen;
 • is maatschappelijk betrokken en communicatief vaardig;
 • is goed bereikbaar en voldoende beschikbaar voor de taakvervulling.

relevante kennis van en ervaring in de media, de producten van de vereniging en de daarmee verbonden uitgeverijen;

 • bestuurlijke kennis van en ervaring bij organisaties in het bedrijfsleven en not-for profit sector;
 • bestuurlijke ervaring bij en contacten met de politiek en/of overheid;
 • kennis en ervaring op financieel en economisch gebied;
 • juridische kennis en ervaring;
 • kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen;
 • kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling.

Vacatures
Specifiek voor de voorzitter geldt:

 • beschikt over toezichthoudende ervaring in de rol van voorzitter en heeft die ervaring opgedaan in een maatschappelijke organisatie;
 • is van onbesproken gedrag, evenwichtig en is bekend met de werkwijze en dynamiek van een ledenorganisatie. Is in staat om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen, heeft een participatieve stijl, oog voor de relatie en is verbindend;
 • is in staat om een goed samenwerkend team te bouwen waarin ieders talent en bijdrage op de juiste wijze wordt benut. Heeft de sensitiviteit en de vaardigheid om een open en veilige sfeer te creëren waar ruimte is om zaken van verschillende kanten te belichten en waarin ruimte is voor oordeelsvorming door de leden;
 • bewaart de balans en eenheid binnen de raad en tussen de Raad van Toezicht en de Directie. Is daarbij rolvast, heeft een uitstekend gevoel voor good governance en brengt een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
 • stimuleert een actieve houding binnen de Raad van Toezicht om te willen weten wat er speelt in diverse onderdelen van de AVROTROS-organisatie met respect voor de verantwoordelijkheid van de Directie;
 • is geschikt om, indien gewenst, ook extern een rol in het belang van AVROTROS te vervullen en beschikt over ervaring met de media;
 • is het eerste aanspreekpunt richting de Algemeen Directeur en is in staat een goed klankbord te zijn;
 • beschikt over een breed (politiek-bestuurlijk) netwerk;
 • kennis en ervaring van de publieke omroep en/of de media- of cultuursector kan een pre zijn;
 • heeft voldoende tijd en is in persoon beschikbaar voor vergaderingen en overleggen.

Specifiek voor het lid met de portefeuille Financiën en bedrijfsvoering geldt:

 • heeft ruime ervaring en kennis op het brede gebied van de financiën;
 • heeft ervaring als toezichthouder;
 • kennis en ervaring van de publieke omroep en/of de media- of cultuursector en kennis van de omroepbegroting kan een pre zijn;
 • is een teamspeler, kijkt naar het verhaal achter de cijfers en is in staat op een positief kritische manier toezicht te houden en sparringpartner te zijn voor de Directie.

Specifiek voor het lid met aandachtsgebied digitalisering, nieuwe media en technologie geldt:

 • heeft kennis, ervaring en een visie op het gebied van innovatie op het gebied van media en affiniteit met technologie en digitalisering;
 • kennis van artificial intelligence / big data, informatiebeveiliging en cybersecurity kan een pre zijn;
 • kennis en ervaring van de publieke omroep en/of de media- of cultuursector kan een pre zijn;
 • is een teamspeler die in staat is op een positief kritische manier toezicht te houden en sparringpartner te zijn voor de Directie.

Notabene 
De procedure verloopt via vdk@vanderkruijs.com.Dorothea van Rijnen op 020-7267270


Planning

 • Eerste gespreksronde op 3 juni 2024, tussen 13.00 – 18.00 uur, locatie: Hilversum
 • Tweede gespreksronde op 5 juni 2024 tussen 12.00 – 16.00 uur, locatie: Hilversum

De gesprekken voor beide leden zullen op een nader te bepalen datum in september plaatsvinden, zodat de nieuwe voorzitter daarbij betrokken kan worden.