Lid van Raad van Toezicht (Beeld en Geluid)

Beeld en Geluid is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De aandacht gaat uit naar een lid met een mediaprofiel.

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in het museum en op locatie. In één van de grootste archieven ter wereld worden diverse soorten media bewaard, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht vanuit media-historisch perspectief. Zo laten zij zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen zij met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en relevante influencers. Op die manier draagt Beeld en Geluid bij aan een mediawijzere wereld.

Beeld en Geluid onderschrijft actief de Governance Code Cultuur 2019.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting met een Raad van Toezicht. Het ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet en de Erfgoedwet. Er werken ca. 170 vaste medewerkers (150 fte), 60 vrijwilligers en 85 flexibele krachten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Strategische doelstelling

Beeld en Geluid is niet langer alleen het ‘media-archief’, het ‘kennisinstituut’ of de ‘locatie voor het leuke gezinsuitje’, maar ontwikkelt zich tot een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek waar de media centraal staan. Hiertoe zijn vier vernieuwingslijnen ontwikkeld voor de komende jaren:

  1. Verbreding van de collecties
  2. Versterking van de relatie met makers
  3. Versterking van de maatschappelijke en economische positie
  4. Versterking van de relatie met het publiek

Bekijk meer informatie over de organisatie.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Beeld en Geluid, mede in het licht van de mediawettelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan. De Raad van Toezicht van Beeld en Geluid bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden en wordt benoemd door de Raad zelf aan de hand van een profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van OCW. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en aanvullend hierop in een reglement, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt acht jaar.

Voor de huidige vacature gaat de aandacht uit naar een lid met een media profiel en relevante expertise. Gedacht wordt aan werkervaring bij een omroep- of mediabedrijf, in de journalistiek en/of omroepproductie, internet en/of techbedrijf, een archief of museum. Echter, een dienstverband of bestuurslidmaatschap van een publieke of commerciële omroep- of productiemaatschappij is cf. de statuten niet toegestaan.

Interesse?

Beeld en Geluid laat zich in deze procedure begeleiden door mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People. Voor vragen en het meer uitgebreide profiel kan je contact opnemen met hem op nummer 06 28 57 54 36 of via e-mail r.burgler@colourfulpeople.nl.